Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 15 december 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 45/23 “Procedure wensen en bedenkingen voor het verstrekken van een aanvullende financiering uit de immunisatieportefeuille aan Pivot Park, ten behoeve van afbouw van gebouw Grizzly en inbouw(pakketten) voor huurders”

Ontwerpbesluit 45/23 B als volgt te wijzigen

1. “Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen en bedenkingen hebben met betrekking tot hun voornemen om vanuit de immunisatieportefeuille een aanvullende financiering van maximaal € 6,5 miljoen aan Pivot Park te verstrekken ten behoeve van de afbouw van het gebouw Grizzly en voor inbouwpakketten voor huurders.

Te vervangen door:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

Read More

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

Read More