Met verbazing heeft de PVV Noord-Brabant gereageerd op het bericht dat gedeputeerde De Boer tóch gaat afreizen naar de agrofoodregio Parma.  Met een kleine delegatie bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van de ZLTO, provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten is van 15 t/m 18 oktober een werkbezoek gepland naar het Italiaanse Emilia-Romagna.

Vorig jaar werd een snoepreisje naar Parma geannuleerd vanwege de ophef die was ontstaan over de kosten. ‘’Besluitvorming aangaande de thematiek zorgvuldige veehouderij heeft reeds plaatsgevonden in de Staten, waardoor vraagtekens kunnen worden geplaatst over het nut en de noodzaak van deze reis. Daarnaast zijn EU-projecten vooral een bestuurlijk speeltje dat de Brabantse burgers voornamelijk geld kost’’, aldus PVV-Statenlid Joyce Kardol.

Aanleiding voor de PVV om kritische vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten.

Read More

Voor degene die nog in sprookjes gelooft: 9 oktober is de opening van de expositie MozaïekBrabant met een heus Brabants vliegend tapijt. Vanaf die datum maakt het reusachtige tapijt een rondreis langs vijf locaties in Noord-Brabant om vervolgens een centrale plek te krijgen in het verbouwde provinciehuis.

Volgens de PVV in Brabant gelooft de provincie Noord-Brabant nog in Oosterse sprookjes. Fractielid Joyce Kardol: ‘’ Belachelijk dat aan dit soort elitaire hobby’s van de gedeputeerde belastinggeld wordt uitgegeven. Ook de provincie kan het geld maar een keer uitgeven. Nut en noodzaak van MozaïekBrabant en dit reizend tapijt is niet aangetoond. Daarnaast hebben we in Brabant een mooi provinciehuis met veel kostbare kunstwerken, daar hoeft er niet nog eentje bij.’’

Reden voor Kardol om Statenvragen te stellen over dit Brabants reizend tapijt.

 

Geacht college,

In de uitnodiging die namens gedeputeerde De Boer voor de expositie MozaïekBrabant op 29 september 2014 is verstuurd staat onder meer vermeld: ‘’U kent vast het vliegend tapijt in de Efteling. Maar wist u dat Brabant binnenkort ook een reizend tapijt heeft?’’. Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:

1.      Ons college gelooft schijnbaar nog in Oosterse sprookjes. Waarom moet de Brabantse belastingbetaler betalen voor de elitaire hobby’s van de gedeputeerde?

  1. Heeft dit reizend tapijt ook maar één cent gemeenschapsgeld gekost? Zo ja, om hoeveel geld gaat het en hoeveel fte’s zijn hiermee gemoeid?
  1. Op de website van mozaiekbrabant.com is te lezen dat het Brabants kenniscentrum kunst en cultuur (BKKC) is aangesteld voor de programmering en coördinatie. Ontvangt deze instelling (naast de jaarlijkse miljoenensubsidie) hiervoor nog een aanvullende financiële bijdrage?
  1. Tot welke besluitvorming moet dit reizend tapijt voor de Brabantse bevolking leiden?

Hoogachtend,

Joyce Kardol

PVV Noord-Brabant

Geacht college,

Bij brief van 17 april 2014 heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld die op 13 mei 2014 zijn beantwoord via kenmerk 3565019[i]. Deze beantwoording, waarbij de vergoedingen voor de deelnemers van het urgentieteam, alsmede andere kosten, worden gespecificeerd, is aanleiding voor de PVV tot de volgende vervolgvragen:

       1.     Waar is de vergoeding van € 100 per uur op gebaseerd? Graag een duidelijke weergave van de opbouw van dit uurtarief.

       2.     Waarom heeft het college bij het vaststellen van de uurvergoeding geen recht gedaan aan de afspraken omtrent de Brabantnorm?

       3.     Bent u het met de PVV eens dat een vergoeding van € 100 per uur voor ambtenaren én medewerkers van een zwaar gesubsidieerde organisatie zoals de BMF veel te gortig is en niet valt uit te leggen richting de Brabantse burgers?

       4.     Wat is het uurtarief van de Brabantse Milieu Federatie (BMF) voor de reguliere provinciale subsidie? Graag een duidelijke weergave van de opbouw van dit uurtarief.

Read More