s-Hertogenbosch, 18 december 2014

Geacht college,

1.      Bent u bekend met de berichten ‘Sint Anthonis lost snel belofte in om statushouders onder te brengen’ uit de Gelderlander van 13 december en ‘Onvrede over wettelijke huisvesting stijgt’ uit het Eindhovens Dagblad van 16 december?[1] [2]

2.      Onlangs ontving onze fractie uw beantwoording op onze Statenvragen over de problemen bij de woningbehoefte als gevolg van de toename van asielzoekers in Noord-Brabant (25 november jl., uw kenmerk 3696952[3]). In antwoord op vraag 12 antwoordde het college het volgende: “Naar ons oordeel leidt het bestaande wettelijk systeem voor huisvesting van verblijfsgerechtigden niet tot verlenging van de wachttijd van andere woningzoekenden.”

Hoe rijmt het college deze uitspraak met de volgende uitspraak van wethouder Roos Aben van Sint Anthonis uit bovenstaand artikel uit de Gelderlander: “De corporatie wijst woningen toe op basis van urgentie. Daar kan het soms knellen, stelt Aben. 'Want er zijn natuurlijk ook lokale urgentiegezinnen.'”? Is het college met de PVV van mening, dat deze uitspraak duidelijk maakt dat de komst van statushouders wel degelijk zorgt voor een verlenging van de wachttijd van Brabantse woningzoekenden? Zo neen, waarom niet?

Read More

Geacht college,

In de 2eVoortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2014[i]staat een opsomming van de stimuleringsmaatregelen Woningbouw voor de consument. “Stimulering van de consumentenzijde is vormgegeven door de:

       -       Brabantse woonlastenverzekering
       -       Brabantse waardebescherming nieuwbouw woningen
       -       Brabantse starterslening
       -       Brabantse verkoopgarantie”
Volgens de toelichting op Brabant.nl doet de provincie met de subsidieregeling woonlastenverzekering een duit in het zakje als je een woonlastenverzekering afsluit met het oog op risico’s als arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid. 25% subsidie wordt gegeven op de premie van de woonlastenverzekering. Met de waardebescherming nieuwbouw woningen vergoedt de provincie 50% procent van het waardeverlies als gevolg van een noodzakelijke verkoop van een nieuwbouwwoning met een maximale subsidie van €60.000. Met de Brabantse verkoopgarantie koopt de provincie woningen tegen 90% van de taxatiewaarde van twee jaar geleden. Deze woningen worden aangeboden op de markt tegen 80% en waarschijnlijk verkocht voor nog minder.Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:
       1.     Deelt u de mening van de PVV dat het geen taak van de provincie is om te participeren in de financiering van verzekeringen van burgers? Zo neen, waarom niet?
       2.     Deelt u de mening van de PVV dat met de waardebescherming nieuwbouw woningen eigenaren van nieuwbouwwoningen worden bevoordeeld? Zo neen, waarom niet?
       3.     Brabantse huizenbezitters ervaren een verstorende marktwerking door het interveniëren van de provincie Noord-Brabant in de woningmarkt met vraagprijzen van 15% lager dan de vraagprijs van de vergelijkbare omliggende woningen. Hoe wil de provincie Noord-Brabant zorg dragen dat deze huizenbezitters geen hinder meer ervaren van de oneerlijke concurrentie door de nasleep van de Brabantse verkoopgarantie?
            4.     Doelstelling van dit voorkeursbeleid was herstel consumentenvertrouwen. In hoeverre is deze doelstelling behaald en uit welke onderzoek blijkt dat?
  1. Wat hebben deze regelingen de Brabanders tot dusver gekost? Graag een specificatie per regeling.
  1. Wat zijn de lessons learned voor de provincie op basis van deze regelingen?

Hoogachtend,

Namens de PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

 

[1] http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/agenda-en-vergaderstukken-statencommissies/crc.aspx?qvi=50740

Het aantal asielzoekers en opvanglocaties in Noord-Brabant neemt alsmaar toe, hetgeen zorgt voor steeds meer problemen in de provincie, onder andere op het gebied van woningbehoefte. PVV Statenlid Joyce Kardol: “De alsmaar toenemende stroom asielzoekers zorgt ook voor een groeiend aantal asielzoekers met een verblijfsstatus. Deze mensen worden met voorrang in Brabantse gemeenten gehuisvest, terwijl gemeenten aangeven dat hiervoor weinig plek is. Door deze regels worden Brabantse woningzoekenden gepasseerd, waardoor ze nog langer moeten wachten op een woning dan nu al het geval is.” De PVV Noord-Brabant is van mening dat Brabanders die op zoek zijn naar een (huur)woning niet de dupe mogen worden van het asielbeleid en stelt daarover Statenvragen.

Eind dit jaar zitten 30.000 asielzoekers in Nederlandse opvangcentra, een verdubbeling in een jaar tijd, zo voorspelt de immigratie- en naturalisatiedienst (IND). In allerijl worden opvangplekken ingericht. Een groot deel van deze asielzoekers wordt ook opgevangen op verschillende locaties in Noord-Brabant.

Read More