Met verbazing heeft de PVV kennis genomen van de GS-besluitenlijst van 14 juli jl.1 De punten van deze lijst doen overkomen alsof het eerder een EU-besluitenlijst betreft dan een besluitenlijst van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Deze lijst roept bij de PVV dan ook de volgende vragen op:
  1. Is het college het met de PVV eens, dat de besluitenlijst van 14 juli het beeld schetst dat de provincie Noord-Brabant overwegend slechts bezig is met het uitvoeren van de bestuurlijke agenda van Brussel? Zo neen, vindt het college het dan niet samen met de PVV kwalijk dat de EU-bemoeizucht al zo ver reikt dat GSvoor de helft van zijn vergadering met EU-beleid bezig is?  
  1. Kan het college duidelijk maken wat voor de hardwerkende, belastingbetalende Brabanders nu precies de concrete meerwaarde is van projecten die gaan over zaken als Europese kennisdeling over eerlijk delen van zoetwater (Water-GO!)? Hoeveel cofinanciering moet er bij een dergelijk project en betekent de implementatie ervan ook dat er weer allerlei EU-regels aan de provincie opgedrongen worden?
 
Namens de PVV Noord-Brabant,
 
Joyce Kardol
 
 
 

Geacht college,

In het financieel voorjaarsbericht [1] - een handreiking van de ambtelijke organisatie aan de Statenleden bij de start van de nieuwe statenperiode - staat voor de Raphael Dialogen een geraamd bedrag vermeld van €3.000.000 voor de nieuwe bestuursperiode (vanaf 2016), waarvan €750.000 voor 2016. Bij brief van 9 februari 2015 heeft de PVV Noord-Brabant schriftelijke vragen gesteld die op 3 maart 2015 zijn beantwoord via kenmerk 3782275 [2]. Dit is aanleiding tot de volgende vragen:

Read More

‘s-Hertogenbosch, 22 maart 2015

Vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

Betreft: teksten op lichtreclame onder de noemer kunst, op de STRP biënnale

1. In diverse media viel te lezen dat in het kader van de STRP biënnale 2015 via een lichtkrant uiterst walgelijke boodschappen, waaronder de teksten 'Welcome Islamic State' en 'Farewell to the state of Israel', werden gepubliceerd[1] [2]. Het zou om een kunstuiting ‘’Fare thee well’’ gaan, zo werd later gemeld[3]. Is het college bekend met de genoemde berichtgeving over de 'kunstuitingen'1 2 3 ?

2. De provincie Noord-Brabant wordt genoemd als partner & hoofdsponsor van de STRP[4]. Is de provincie partner van de STRP biënnale 20154 en is er subsidie verstrekt dan wel anderszins provinciale ondersteuning of facilitering verleend? Zo ja, om hoeveel geld of ondersteuning gaat het?

3. Wat vindt het college van deze uitingen onder de noemer kunst?

4. Wat vindt het college van de ophef die is ontstaan onder burgers door dit aanstootgevende kunstproject?

5. Is het college net als de PVV van mening dat de staat Israël nooit maar dan ook nooit vaarwel mag worden gezegd in Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college net als de PVV van mening dat Islamitische Staat nog niet in een miljoen jaar welkom moet worden geheten in Brabant, zelfs niet als grap of kunstuiting? Zo nee, waarom niet?

7. Is deze vorm van smakeloze kunst de reclame die het college zich wenst voor de slimste regio?

8. Is het college bereid per direct het partnerschap met STRP te beëindigen en eventuele verstrekte subsidie voor STRP biënnale 2015 terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

Harry van den Berg

Joyce Kardol

[1] http://www.ed.nl/regio/eindhoven/vreemde-teksten-van-lichttoren-in-eindhoven-verwijderd-1.4815505

2 http://www.dichtbij.nl/eindhoven/regio/artikel/3945489/kunstwerk-op-lichttoren-kan-alleen-ontsproten-zijn-uit-een-ziek-brein.aspx

3 http://www.dichtbij.nl/eindhoven/regio/artikel/3944762/fophef-aanstootgevende-lichtkrant-blijkt-kunstproject-voor-strp.aspx

4 http://strp.nl/nl/partners/

Beantwoording: Lichtreclame_STRP_biënnale_beantwoording_dd_14-04-2015.pdf