Voorzitter,

 

we behandelen vandaag een voorstel om een nieuwe commissie in het leven te roepen.

Het voorstel wekt de suggestie dat er unaniem -dus vanuit alle fracties- steun voor dat voorstel is, maar dat is niet het geval, en om te beginnen maakt onze fractie bezwaar tegen die suggestie.

 

Voorts heeft onze fractie een aantal punten aangedragen inzake de insteek en werkwijze die voor deze commissie worden voorgesteld, en we zullen die vandaag noemen, samen met een aantal nieuwe punten.

 

Ons initiële standpunt inzake de instelling van een Rekeningcommissie was neutraal. Geen voorstander, maar we waren ook niet perse tegen. Het resulterende voorstel gelezen hebbende zien we echter een aantal zwaarwegende bezwaren waardoor een positief oordeel voor ons niet mogelijk is.

 

Onze fractie acht de geformuleerde taken niet passen bij de suggestie die telkens is gewekt dat het zou gaan om een technische commissie. Het in het voorstel geformuleerde takenpakket is veel zwaarder dan enkel de financieel technische voorbereiding van het inhoudelijke en op de controlerende taak van PS toegespitste onderzoek naar de jaarrekening. Voor een dergelijk zwaar takenpakket een commissie optuigen waarop weliswaar voor de bühne artikel 80 van de provinciewet van toepassing wordt verklaard, maar vervolgens een heleboel essentiële uitzonderingen inzake stemming, samenstelling en voorzitterschap worden gemaakt, is een wangedrocht.

Wat ons betreft wordt er ófwel een gewone commissie opgetuigd, ofwel wordt het takenpakket drastisch anders geformuleerd.

Read More

Vrijdag 16 november is het de PVV Noord-Brabant gelukt om tijdens het Begrotingsdebat in de vergadering van de Provinciale Staten enkele amendementen en moties van betekenis aangenomen te krijgen. Zo wordt, dankzij een amendement op initiatief van de PVV, mogelijk gemaakt dat meer schaapskuddes de Brabantse heidegebieden kunnen begrazen. Deze traditionele vorm van natuurbeheer door echte Brabantse schapenrassen, zoals het Kempisch heideschaap is tevens een goede impuls voor toerisme en recreatie.
Ook hebben moties van de PVV op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid het goed gedaan. Zo zal er dankzij moties bij de minister van infrastructuur en milieu op worden aangedrongen om een verbreding van de A58 tussen afslag 'Tilburg-Centrum-West' en knooppunt Sint Annabosch te overwegen, alsmede te bezinnen om in het kader van verkeersveiligheid een zogenaamde 'boog' aan te leggen tussen de A59 vanuit de richting Den Bosch naar de A50 richting Eindhoven. Ook zal, gelet op de zorgwekkende berichtgeving van de laatste tijd, de minister worden verzocht om met spoed effectieve controles van chauffeurs met transporten met gevaarlijke stoffen te initiëren.
Verder heeft de PVV ook meegeholpen om andere achtenswaardige moties door de Staten de loodsen, door deze mede in te dienen of te steunen. Deze moties betreffen een lijst van onderwerpen en regels uit de Verordening Ruimte die voor een overheveling naar de gemeenten in aanmerking komen in het kader van deregulering en vermindering van bureaucratie, een motie voor het weren van vrachtverkeer zonder lokale bestemming van de verkeersgevaarlijke N259, het voorkomen van toekomstige fricties op de arbeidsmarkt door het leveren van een extra inspanning voor stageplaatsen voor jongere en arbeidsplaatsen voor oudere werknemers, het onderzoeken of startersleningen voor Brabantse woningzoekenden weer kunnen worden ondersteund, het opstellen van een voortgangrapportage van het rapport 'Al het vlees duurzaam', het handhaven van het stelsel van dierrechten ook na 2015, een motie voor een oplossing voor het verdwijnen van de Beneluxtrein en een motie voor het beschikbaar stellen van afdoende geld voor de opvang van inheemse dieren in Brabant.
De PVV betreurt het evenwel dat de Staten de initiatieven van de PVV niet steunen om geen nieuwe ecoducten meer aan te leggen en om de opcenten motorrijtuigenbelastingen te verlagen, danwel te oormerken voor mobiliteit.

De investeringsvoorstellen voor de Essentgelden van in totaal 475 miljoen euro voor een innovatiefonds, een breedbandfonds, een energiefonds en een groenfonds zijn na uitgebreide discussies niet door de PVV gesteund. Onderstaand de betogen over de begroting en de investeringsvoorstellen door PVV woordvoerder Patricia van der Kammen:

Read More

Over deze voorliggende Subsidieverordening inclusief de invoering van de bijbehorende Brabantnorm, een weigeringsgrond voor subsidie ingeval van veel te hoge salarissen, is reeds veel gesproken.

De PVV is het helemaal eens met de Brabantse gedachte dat je als overheid met belastinggeld geen instellingen of bedrijven moet financieren of subsidiëren die een excessief beloningsbeleid hanteren. Sinds kort hanteren we zelfs de Brabantnorm, en daar is de PVV heel blij mee.

Maar voorzitter: deze subsidieverordening dekt absoluut niet de lading van die mooie Brabantse gedachte.

Want voorzitter, met deze subsidieverordening kunnen nog steeds veel te veel organisatiessubsidie krijgen die dat volstrekt niet nodig hebben geziende salarissen die er in hun organisaties worden rondgestrooid.

En dat komt omdat de weigeringsgrond in deze subsidieverordening alleen maar geldt voor exploitatiesubsidies en ook alleen maar geldt als de betreffende subsidie-ontvanger voor meer als 50% door overheidsgeld wordt gefinancierd.

Maar voorzitter, die beperkingen zijn toch niet uit te leggen aan de belastingbetaler? Want waarom zou de provincie bijvoorbeeld een subsidie willen geven van 80.000 euro aan een bedrijf waarvan de directeur 320.000 euro per jaar krijgt, enkel en alleen omdat zij bijvoorbeeld slechts voor een kwart van overheidsgeld afhankelijk zijn of omdat het niet om een exploitatiesubsidie gaat?

Read More