Voorzitter,

 

De PVV wil een tweetal punten naar voren brengen over deze nieuwe financiële verordening.

 

Een eerste punt betreft de niet-inwerkingtreding van artikel 10 uit deze verordening. Dat gaat over de verplichting om een beheersstatuut in het leven te roepen voor het ontwikkelbedrijf en het grondbeleid, en dat te laten autoriseren door Provinciale staten. Omwille van verwijzing in het beheersstatuut naar het FBBV gaat het artikel gaat pas in werking als het college van GS dat wil.

 

De PVV wil in dat kader twee vragen stellen:

 

1. Zijn er naast het beheersstatuut van het ontwikkelbedrijf en het grondbeleid nog meer reglementen, verordeningen, richtlijnen of iets dergelijks die verwijzen naar het 'oude' FBBV?

 

2. Ambtelijk is aan de PVV gemeld dat het gaat om een puur juridische reden. Kan het college volledig uitsluiten dat er redenen van politieke, strategische of bestuurlijke aard zijn die ook aan de niet-inwerkingtreding ten grondslag liggen of daar een rol in spelen?

Read More

Voorzitter,

De second opinion die is uitgevoerd naar aanleiding van stevige twijfels over het realiteitsgehalte van het LPM plan was glashelder, en het was beslist geen optimistisch verhaal. Dat moet slikken zijn geweest voor het college, die echter de second opinion vervolgens van tafel veegde en schaamteloos een juichverhaal de pers ingooide.

Dit statenvoorstel over de havenstrategie slaat die plank ook volledig mis.

Er zijn heel wat inhoudelijke bezwaren op het voorliggende plan van de Havenstrategie aan te voeren. Ik noem kortheidshalve slechts de belangrijkste, en die zijn in de kern te vervatten tot twee begrippen, namelijk onzekerheid en enorme financiële risico's. Het gaat dan om de fasering van de planontwikkeling, en om de gigantische financiële risico's in verband met het uitgiftetempo en de verkoopprijs van de grond.

Read More

Voorzitter,

We bespreken vandaag de jaarrekening 2013. Dat hier veel werk inzit staat buiten kijf, dank daarvoor aan de ambtelijke organisatie. Dat staat verder los van de inhoud.

Want inhoudelijk heeft de PVV nogal wat punten waar we vraagtekens bij plaatsen, en waarvan we hopen dat het college met een serieuze reactie zal komen.

Voorzitter, waarom er eigenlijk een jaarrekening wordt gepresenteerd met de kosten en de geleverde prestaties naast elkaar in dezelfde paragraaf is de PVV een compleet raadsel.
Door de stelselwijziging die vorig jaar is ingezet is het verband weg tussen de gepresenteerde kosten en de gepresenteerde beleidsprestaties. En dat verband is juist belangrijk bij de vraag of de burger waar krijgt voor zijn geld. Het college doet het in de jaarrekening echter nog steeds voorkomen alsof die samenhang er wél is.
Letterlijk is de jaarrekening per productgroep opgebouwd rondom de vragen:
-hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
-hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen?
-heeft het gekost wat het mocht kosten?
En dat suggereert een samenhang tussen kosten en prestaties, en die is er volstrekt niet.
Hoewel we dit vorig jaar al hebben aangekaart, is er kennelijk niets gedaan om ervoor te zorgen dat de jaarrekening voor de belastingbetaler wél inzicht biedt in het verband tussen beleidsprestaties en kosten. Graag hoort de PVV van het college waarom niet?

Read More