''Een bestemmingsplan dat is gelegen in een agrarisch gebied kan voorzien in een uitbreiding van een grondgebonden agrarisch bedrijf tot ten hoogste 1,5 hectare mits uit de toelichting blijkt dat deze uitbreiding noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering'' aldus artikel 8.3. lid c uit de Verordening Ruimte. Met deze spoedwijziging in de Verordening Ruimte wordt nadruk gelegd op onder meer deze vage zinsnede. In de praktijk betekend dit dat voor het beoordelen van agrarische ontwikkelingen doorgaans advies gevraagd wordt aan het ''zelfstandig adviesorgaan'' AAB oftewel de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. 
 
Deze stichting met een vertegenwoordiging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), provincie Noord-Brabant en ZLTO is speciaal opgericht om over de bedrijfseconomische noodzaak van ontwikkelingen van agrarische bedrijven te adviseren conform provinciaal ruimtelijk beleid. De PVV plaatst vraagtekens bij de partijdigheid van deze driekoppige adviescommissie. Hoe zit het met de borging van onder andere de volksgezondheid, leefbaarheid en dierenwelzijn conform de denklijn van de transitie naar een zorgvuldige veehouderij? Waarom zijn, conform de commissie voor de samenstelling van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, de overige organisaties niet vertegenwoordigd?  Of wordt het bestuur en adviescommissie met ingang van de maatlat opgeheven? Graag een reactie van de gedeputeerde.
 
Regelmatig lees ik bij gemeentelijke publicaties voor bouwaanvragen ''conform advies besloten''. De PVV is van mening dat de beweegredenen tot het nemen van een besluit transparant moeten zijn naar politici en burgers en vind het dan ook onbegrijpelijk dat dit momenteel niet het geval is. 
 
Dit alles is niet zorgvuldig. Derhalve dient de PVV een motie in om te verzoeken de samenstelling van de AAB te herzien en de adviezen van de AAB naar de gemeenten, daar waar mogelijk, te publiceren op de website.
 
 

1e termijn

Voorzitter,

Vandaag beslissen we over een van de belangrijkste dossiers, de transitie naar een Zorgvuldige Veehouderij 2020.

1) Wat is echter de definitie van zorgvuldig in deze?

Het dierenaantal is de afgelopen jaren explosief gestegen in bepaalde regio’s in Brabant. De Peelregio heeft zelfs de hoogste veedichtheid van Europa. Tijdens een werkbezoek in mijn regio Noord-Oost Brabant zag ik dat burgers lijnrecht tegenover elkaar staan. Het is triest om te zien dat de dorps- en wijkraden hier zijn verdwenen door de discussie omtrent veehouderij. De leefbaarheid in deze regio’s is aangetast. Zorgvuldig is dit allerminst.

Read More

Vorig jaar was het ''jaar van de bij'', maar ook dit jaar moet onze aandacht uitgaan naar de bijen. 
 
Afgelopen september heeft de PVV samen met alle aanwezige Statenfracties verzocht om stil te staan bij de bij, de bijensterfte en te beseffen dat de bij een onmisbare schakel is en van groot belang economische belang is voor de Brabantse land- en tuinbouw door het bestuiven van voedselgewassen. 
 
De unaniem ingediende motie was op advies aangehouden in afwachting van een notitie. De uitwerking van de notitie, met dank aan de PvdD voor de technische vragen, is echter teleurstellend en geeft slechts summier de huidige situatie weer zonder in te gaan op toekomstige mogelijkheden. Verscholen wordt achter formulering in de motie om niet meer overhoekjes beschikbaar te stellen en voortvarend bijkasten te laten plaatsen. Hoe wil de provincie overigens inspelen op de landelijk aangenomen PVV-motie voor het plaatsen van bijkasten op overheidsgebouwen? Daarnaast staat subsidie geven aan de BMF niet gelijk aan een actief provinciaal beleid om aandacht te vragen voor groenbeheer om bijensterfte tegen te gaan. 
 
Hopelijk ziet het college deze motie dit jaar dan ook als een stimulans om bijen niet als een bijzaak te beschouwen en daadwerkelijk een voorbeeldfunctie te vervullen door een proactieve(re) bijdrage te leveren aan het tegengaan van de bijensterfte.
 
In stemming gebrachte motie: