Bijen

Onze provinciale bijen hebben de afgelopen maanden uitstekend werk verricht mede dankzij imker Joek Feijen-Henkens. 55 potjes van dit gele goud zijn geoogst in onze provinciale vlindertuin. Een resultaat om als Staten trots op te zijn en ik wil de ambtenaren (waaronder hier aanwezig Eefje en Rob) dan ook bedanken voor hun enthousiasme om dit mede mogelijk te maken. Afgelopen week heb ik de honing reeds mogen proeven en ik ben dan ook verheugd dat ik vandaag aan de fractievoorzitters een potje Brabantse provinciale Statenhoning mag aanbieden, zodat zij ook kunnen genieten van deze bijsmaak.

- Joyce Kardol

Zie ook 

Vandaag besluiten we onder meer over de borging van de transitie naar een zorgvuldige veehouderij in de Structuurvisie en de Verordening Ruimte. De Verordening Ruimte welke als uitvoeringsinstrument tevens de kapstok is voor de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij oftewel de BZV. Dat het uitvoeringsinstrument de BZV op dit moment echter nog niet gereed is zeer opmerkelijk en schijnt sommige politieke partijen hier vandaag niet te interesseren, gezien we vandaag dit stuk toch behandelen.

Vorig jaar is de eerste bijeenkomst geweest van het Brabantberaad. Een jaar is naar dit moment toegewerkt en de PVV fractie is dan ook erg teleurgesteld dat het proces naar deze twee belangrijke voorstellen over zorgvuldige veehouderij zo onzorgvuldig plaatsvindt. Afgelopen jaar hebben we in de commissie al meermaals het belang aangehaald van een zorgvuldige voorbereiding en toch wordt tijdens de afgelopen commissievergadering niet voldoende tijd ingepland om te discussiëren, was er geen ruimte voor beantwoording van de eerste termijn en een tweede termijn. Worden we overladen met provinciale documenten via verschillende kanalen en vaak ook nog maar paar uur vooraf de vergadering. Kortom, alle gestelde termijnen en afgesproken processen (conform BOB-model) zijn bij de behandeling van voorliggende documenten overschreden. Dit doet teniet aan het belang van dit dossier en de inspraakreacties van derden. Het proces is allerminst zorgvuldig dus wat kan je dan verwachten van de inhoud?

Read More

Afgelopen maart hebben onze Staten de bouwstop voor de geiten- & schapenhouderijen verlengd uit voorzorg voor de volksgezondheid die in Brabant ernstig te lijden had van de Q-koorts. En ik citeer GS ‘’De vaccinatie van geiten heeft aanzienlijk effect gehad maar er zijn nog steeds restrisico’s voor de bevolking. Bijna alle geiten staan in open stallen met het risico op uitstoot die schadelijk is voor gezondheid, natuur en milieu’’.

Deze bouwstop zou worden opgeheven indien de zogenoemde Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij zou zijn ontwikkeld en indien er regels zijn om door luchtzuivering en het afdichten van de doorgaans open geitenstallen de risico’s op verspreiding van ziektes sterk te beperken. Graag verneem ik dan ook van het college hoe dit is opgepakt cq geborgd in de maatlat welke nog in de maak is. De maatlat welke overigens nog niet eens is besproken in de Provinciale Staten en pas 22 november ter oordeelsvorming is geagendeerd bij de Statencommissie.

Het nu intrekken van de bouwstop geeft geen duidelijkheid aan gemeenten en geeft geen invulling van een betrouwbare overheid naar onze Brabantse burgers. Daarnaast is het onzorgvuldig om dit Statenvoorstel pas drie dagen geleden voor te leggen aan de Staten. Door het last-minute agenderen wordt niet alleen Provinciale Staten beperkt in het zorgvuldig uitvoeren van hun controlerende taak, maar worden ook burgers beperkt om een inspreekreactie te geven. De PVV begrijpt dan ook niet waarom deze haast voor het intrekken van deze bouwstop? Waarom wordt niet gewacht met het intrekken van deze bouwstop totdat de maatlat is vastgesteld door de Provinciale Staten? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Read More