Voorzitter, dit college vraagt ons om geen wensen en bedenkingen te uiten. De PVV heeft echter wel degelijk wensen en bedenkingen op de constructie van dit project. 

20 november 2015 sprak de gedeputeerde Merrienboer tijdens Provinciale Statenvergadering de memorabele woorden: ''Wij zijn geen bankier''. De ambities van dit college lijken echter wel op bankiertje spelen. Met voorliggend Statenvoorstel wil dit college een lening oftewel verkapte subsidie van 22 miljoen euro verstrekken aan de Staat der Nederlanden. 

Moet de provincie de bal op pakken daar waar de banken behoudender zijn?

Het bedrijfsleven achter blijft? 

En de Rijksbegroting tekort schiet?

Een lening van 22 miljoen euro betekent dat het Rijk de hand op de knip kan houden of was het Defensiebudget van ruim 8 miljard euro op na de recente naheffing van een half miljard euro voor deze vliegende Fyra?

Read More

Voorzitter, voor Provinciale Staten is informatie essentieel om haar controlerende rol zorgvuldig te kunnen uitoefenen. Over voorliggende Statenvoorstel was echter nog wat ophef over de verschillende gradaties van openbaarheid en vertrouwelijkheidén omdat dit college niet actief alle informatie had beschikbaar gesteld aan de Provinciale Staten.

Voorzitter, er zijn verschillende gradaties van openbaarheid en vertrouwelijkheid en schijnbaar zijn deze statussen nog niet helemaal duidelijk bij deze gedeputeerde. Tenminste anders zou mogen worden verwacht dat dit wel eerder zou worden gecommuniceerd naar de Statenleden. Voorliggende stukken waren deels vertrouwelijk, echter later veranderde dit in niet-vertrouwelijk en niet-openbaar. Dit is een tegenstelling en is net zoiets als de stukken zijn vertrouwelijk en openbaar. Voorzitter, wat betekent de huidige vage classificatie niet-vertrouwelijk en niet-openbaar?

Read More

Voorzitter, in een langdurig en intensief proces is de transitie naar een zorgvuldige veehouderij ingezet welke afgelopen jaar is verankerd in de verordening ruimte (VR) en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). 

Voorzitter, voor liggen nu hoofdzakelijk technische wijzigingen, maar waar de PVV eigenlijk naar benieuwd is zijn de ervaringen in de praktijk. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om deze aan de orde te stellen.  

Voor de Brabantse beleving maar ook voor dierenwelzijn is het belangrijk dat de koe de stal uit komt. Met deze communistische actie (stikstofmaatregel) dwingt het college echter om ondernemers die toch nog een beetje willen groeien gedwongen worden:

- luchtwassers te plaatsen

- de stal dicht te houden

- en koeien jaarrond op stal te houden

zodat er geen stikstof meer uit gaat. 

Dit college heeft hiermee laten zien helemaal niet op te komen voor de dierenwelzijn en weidegang, maar juist voor de intensieve veehouderij. Hoe ver kunnen we in het Natura 2000-moeras zakken? Voorzitter, wat gaat het college doen om te zorgen dat alle boeren in Brabant goed kunnen blijven boeren? 

PVV wil hierbij als eerste voorstellen om de totaal niet relevantie en alleen maar geldslurpende energiemaatregelen in de verordening ruimte (en BZV) te schrappen. Gevaarlijke windtubines en groene energie gaan de overlast in de veehouderij niet oplossen. Integendeel niemand wil in zijn achtertuin een windturbine.

Voorzitter, burgers zitten ook niet te wachten op een asielzoekerscentrum in hun achtertuin. Met de Ruimte voor ruimte-regeling zijn in de loop der jaren ook voormalige militaire complexen gesloopt. In Grave maar ook Gilze-Rijen en Budel (Cranendock) liggen ook voormalige militaire complexen. Hier liepen ooit militairen rond en gaven ze de omgeving een veiliger gevoel. Tegenwoordig zijn hier asielzoekercentra gehuisvest. Kan het college toezeggen (danwel opnemen in beleidsregel ruimte voor ruimte) dat er nooit provinciale middelen beschikbaar worden gesteld voor het saneren van militaire complexen ten behoeve van asielzoekerscentra? Om de provinciale belangen veilig te stellen dient de PVV een amendement in om vast te leggen dat er geen asielzoekerscentra worden gecreëerd in het buitengebied. 

En welke functies verstaat het college onder ''maatschappelijke voorziening'' danwel ''levensbeschouwelijke voorziening''? Kan het college de uitspraak uit 2011 herbevestigen dat net als onder leisure voorziening hieronder geen kerk en/of moskee wordt verstaan?

Afsluitend staat in de toelichting van artikel 4.3. de nieuwbouw van woningen voor specifiek arbeidsmigranten benoemd. Erkent het college hiermee dat de duidelijke toename van het aantal arbeidsmigranten uit de Europese Unie een probleem is?