Voorzitter, De zuidelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van onder meer de provincie Noord-Brabant en rapporteert vanuit deze onafhankelijke positie aan Provinciale Staten. Derhalve wil de PVV-fractie beginnen met de Zuidelijke Rekenkamer te bedanken voor hun grondig onderzoek Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant.

250 miljoen belastinggeld is ingezet voor de Brabantse woningstimuleringsmaatregel die de doelstelling had om de woningmarkt te stimuleren en de woningbouwproductie op peil te houden. Er heeft echter geen evaluatie plaatsgevonden noch is het college van plan om dit te doen dus hoe ‘’succesvol’’ is deze maatregel eigenlijk die versneld is afgebouwd?

Uit het voorliggende rapport blijkt dat de Statenleden in de vorige coalitie periode zich naïef hebben laten leiden door het enthousiasme van de gedeputeerde om makelaartje te spelen. Deze onverantwoorde maatregel waaronder de Brabantse VerkoopGarantie en de garantiestelling aan de onverantwoorde woningcorporatie WSG valt, heeft de Brabantse belastingbetaler nu al ruim 30 miljoen euro gekost en de kosten lopen alleen maar op.

Read More

In de vergadering werd een voorstel behandeld, dat in verband met het vertrouwelijke karakter niet geagendeerd was.

1e termijn:

Voorzitter,

Vanavond beslissen we met dit voorbereidingsbesluit over de start van de transitie naar een Zorgvuldige Veehouderij 2020. De PVV zet zich in voor volksgezondheid, leefbaarheid en dierenwelzijn. In maart was onze fractie derhalve al voorstander van een voorbereidingsbesluit. Om te voorkomen dat er in februari 2014 bij de vaststelling van de Verordening Ruimte 2014 met de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij wederom versneld vergunningen worden aangevraagd op basis van de oude regels, ondersteunen wij de gedachte van dit besluit.

In aanvulling op de zojuist gestelde vragen, zou de PVV fractie graag verduidelijking willen over een aantal criteria. Aangaande 2b willen we duidelijk opmerken dat veehouderijen uitbreiding van bebouwing voor het houden van dieren alleen mogelijk is indien voldaan wordt aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Derhalve zouden we graag zien dat punt b en c samengevoegd worden. Hiervoor dient de PVV een amendement (A8) in.

Read More

Vrijdag 19 april hebben de Provinciale Staten unaniem ingestemd met de PVV-motie om deze lente - dit bloesemseizoen - imkers de gelegenheid te geven tot, daar waar mogelijk, het plaatsen van bijkassen en –planten op het dak van of op het terrein van het provinciehuis. Op donderdag 20 juni heeft de feestelijke onthulling plaatsgevonden van de geplaatste bijenkasten in de Vindertuin van het provinciehuis.

‘’To bee or not to bee’’

To bee or not to bee… Het klinkt als een flauwe woordspeling, maar het raakt wel de kern. De laatste tien jaren gaan wereldwijd de aantallen bijenvolken schrikbarend achteruit. Over de hele aardbol sterven bijen in rap tempo. En dat terwijl deze bestuivers aan het begin staan van onze voedselketen.

Read More