Geacht college,

In de Statenvergadering van 22 juni jl. heeft het CDA -gesteund door SP en VVD- tijdens de behandeling van de voorjaarsnota het college gevraagd in contact te treden met de Gemeente Helmond inzake een oplossing voor de tijdelijke huisvesting van theater 't Speelhuis in Helmond in de Onze Lieve Vrouwekerk. Dit voorstel kwam voor de meeste partijen volkomen uit de lucht vallen, maar niet voor het CDA. Letterlijk wist CDA reeds alle ins en outs van de met de huisvestingsoplossing samenhangende kosten al te melden: "Er ligt een plan voor de hele kerk dat globaal €3 miljoen kost. Helmond wil niet de hele kerk gebruiken voor het tijdelijke theater maar alleen het middenschip. Het college schat dat daarmee een restauratiebedrag van €1,5 miljoen gemoeid is. Helmond wil en kan een deel daarvan zelf betalen maar niet het hele bedrag. Helmond vraagt of het bespreekbaar is dat de provincie in dezen een flinke handreiking doet. Ik heb gevraagd hoeveel dat concreet is. Het antwoord was dat men ongeveer 60% met een maximum van €1 miljoen dringend nodig heeft om het überhaupt te kunnen doen."

De verbazing bij een aantal oppositiepartijen was groot over dit plotseling ingebrachte nieuwe punt, een heel duidelijk verzoek om een heel grote zak belastinggeld. Het onderwerp maakte geen deel uit van de agenda en werd ook niet ondersteund door onderliggende documenten. Een dergelijk majeur bedrag eventjes op een vrijdagmiddag zonder verdere dossiers of zonder een concreet voorstel 'regelen' is nogal wat. De tegenwerpingen van diverse partijen werden door uw coalitiepartijen CDA-VVD-SP afgedaan als onzin, zij zouden 'niet goed luisteren' want ´het enige wat CDA doet, is een vraag voorleggen aan het college om er eens naar te kijken', en zelfs dhr. Heijmans (SP) verweet de oppositie hardhorendheid: 'Ik vind het ontzettend jammer, mijnheer Wagemakers (PvdA), dat u niet luistert. U luistert niet naar mevrouw Kerkhof (CDA), u luistert niet naar mevrouw Geeraedts (VVD) en u luistert niet naar mij. Niemand van ons heeft gezegd dat er geld wordt gevraagd.'

Het college, bij monde van CDA-Gedeputeerde Van Heugten, antwoordde op het CDA-verzoek: "Het college is graag bereid in overleg te treden met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond om de actuele situatie te bezien in relatie tot het monument Onze Lieve Vrouwe kerk en het inrichten van een tijdelijk theater aldaar. Wij zullen samen met het college bekijken welke opties er zijn om het ontstane probleem aan te pakken en welke rol de provincie daarbij zou kunnen spelen. Het college wil zich daarop graag beraden. Als de situatie duidelijk is en er mogelijk voorstellen worden ontplooid, zullen wij dat zo snel mogelijk met de Staten delen. Wij hebben wel het idee dat het urgent is. Het kan best zo zijn dat wij daarover ver voor de begroting met de Staten in overleg moeten treden." Ook meldde hij dat als de situatie daartoe aanleiding zou geven, het college PS schriftelijk zou informeren over de mogelijkheden zodat de Staten ook in de recesperiode actie zouden kunnen ondernemen.

Op 15 augustus werd een persbericht door de Provincie verspreid, waarin de Provincie aankondigt een subsidie van maar liefst €840.000 beschikbaar te stellen.[1]

Dit persbericht toont het gelijk aan van de oppositiepartijen die op 22 juni een kritisch geluid lieten horen.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV fractie vragen aan het college.

Read More

Geacht college,

Tijdens de PS vergadering van afgelopen 17e februari, heeft Gedeputeerde Van den Hout meermalen het volgende gezegd: "Indien het natuurakkoord niet met een meerderheid wordt aangenomen, dan kost dat de provincie Noord-Brabant minimaal
€ 100 miljoen".

In de analyse "Bleker had Brabant in de tang met wurgcontract" in het Brabants Dagblad van 28 februari 2012 stelt redacteur Ron Lodewijks dat dit bedrag tot op heden ondeugdelijk is onderbouwd en er ongeveer € 50 miljoen kosten worden gemaakt indien er niet aan het plan van Bleker zou worden meegewerkt. Daarom de volgende vragen:

Read More

Op zijn twitteracount, @johanvandenhout, geeft gedeputeerde Van den Hout op 29 januari 2012 een reactie met de volgende strekking: "Hasta la victoria siempre, cabrones!"

Ronald Dol, fractievoorzitter PVV Provinciale Staten, meent dat gedeputeerde Van den Hout lijkt te blijven steken in zijn rol als lid van een protestpartij en activist. Met het gebruik van deze frase, die ook in het verleden door de bloeddorstige activist en guerrillaleider Che Guevara is gebruikt in zijn laatste brief aan Fidel Castro, en de beledigende toevoeging cabrones, heeft hij geen oog voor zijn verantwoordelijkheid als bestuurder. "Als je weet wat cabrones betekent is dit een regelrechte schoffering en scheldpartij aan het adres van de geadresseerde".

Het is bekend dat Van den Hout voor het Medisch Comité Midden-Amerika en in Cuba gewerkt heeft. Zijn discutabele steun aan de vrijheidsstrijd in Midden-Amerika heeft de PVV bij zijn aantreden als gedeputeerde reeds aan de kaak gesteld.

De PVV in Noord-Brabant is van mening dat dit twitterbericht van gedeputeerde Van den Hout een bestuurder onwaardig is.

 thumb_20120129_twitter_johan_vd_hout_2

Reden om hierover Statenvragen te stellen:

Read More