Geacht college,

Uit recente berichtgeving - zie o.a. Eindhovens Dagblad donderdag 22 mei en vrijdag 23 mei 2014 - blijkt dat de gebouwen van de voormalige weverij de Ploeg worden aangekocht door het Bergeijks bedrijf Bruns.

Wij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

  1. Uit de berichtgeving komt naar voren dat de nieuwe eigenaar van de Ploeg gebouwen bij de aankoop van de onderhavige gebouwen en het uitvoeren van restauratiekosten uitgaat van bijdragen vanuit de provincie. In hoeverre zijn er door de provincie toezeggingen gedaan m.b.t. deze renovatiekosten en welke bedragen zijn hiermee gemoeid?
  1. Welk deel van deze restauratiekosten zal de provincie voor zijn rekening nemen?
  1. Zijn er in het koopcontract dat met het bedrijf Bruns is afgesloten voor de aankoop van de Ploeg gebouwen ontbindende verklaringen opgenomen indien mocht blijken dat door de provincie geen financiële bijdrage wordt verstrekt voor de restauratie en renovatiekosten?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

Jan Kerkhoff

1http://www.anp360.nl/nieuws/article/10974839?h=d7f9789930f9cddac735b54d4d8be02a

2http://www.anp360.nl/nieuws/article/10982869?h=9a4cd508223b21a51667f94f9b457303

Op 3 juni 2014 heeft Omroep Brabant een artikel gepubliceerd.[i]Gedeputeerde Van den Hout heeft hierop een reactie gegeven via zijn Twitteraccount (@Johanvandenhout, gedeputeerde Ecologie en handhaving Provincie Noord-Brabant).[ii]

Dit roept de volgende vragen op:

1.     Is het college op de hoogte van de reactie van de gedeputeerde: “De etnische profilering van Omroep Brabant begint me onderhand goed de keel uit te komenhttp://brabantn.ws/2wk  via @Omroepbrabant”?

2.     Spreekt gedeputeerde Van den Hout namens het college?

Op grond van artikel 107 van de Mediawet heeft de provincie een zorgplicht voor de regionale omroepen. De provincie subsidieert de regionale omroepen om hun kerntaak uit te voeren. Om de redactionele onafhankelijkheid van de omroepen te waarborgen, is niet de provincie maar het Commissariaat voor de Media verantwoordelijk. Zij houdt toezicht op de programmering én het onafhankelijk en democratisch functioneren van de regionale omroepen. Klachten kunnen, behalve bij de desbetreffende omroep zelf, worden ingediend bij het Commissariaat voor de Media.

3.     Heeft de gedeputeerde, namens het college, ook een klacht ingediend over (volgens zijn zeggen) de “Etnische profilering” van Omroep Brabant?

4.     Indien de gedeputeerde zijn uitspraak niet namens het college heeft gedaan, neemt het college dan afstand van zijn reactie? Zo nee, wat is hiervoor de motivatie van het college?

Met vriendelijke groet,

PVV Noord-Brabant

Mariette Frijters-Klijnen

 
 

 

Geacht college,

Recentelijk zijn in de regionale en landelijke media berichten verschenen over een mogelijke start van de Giro 2016 in Noord-Brabant.[i] [ii] [iii]

Wij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Heeft het college overleg gepleegd met derden, formeel dan wel informeel, bestuurlijk dan wel ambtelijk, over de organisatie van de start Giro in Noord-Brabant? Zo ja, met welke partijen, organisaties, bedrijven en/of gemeenten?

2. Welke verwachtingen zijn gewekt, afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan door of namens het college?

3. Heeft het college, formeel dan wel informeel, bestuurlijk dan wel ambtelijk, financiële toezeggingen gedaan of een financieel perspectief in het vooruitzicht geschetst? Zo ja, voor welk bedrag en wat is de status van toezeggingen of schetsen? Zo nee, heeft het college plannen om op wat voor manier dan ook financiële bijdragen te doen aan de start van de Giro in 2016? Zo ja, uit welk budget en voor welke omvang? Is er een maximum aan de bijdrage van de provincie? Zo ja, welk maximum? Zo nee, is het college voornemens om tegen andere gegadigden op te bieden en tot welk bedrag (belastinggeld)?

3. Waarom zijn Provinciale Staten niet geïnformeerd en moeten Provinciale Staten dit bericht uit de media vernemen?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

 

 

[i] http://www.nu.nl/sport/3786317/brabant-ziet-in-bosch-kandidaat-start-giro-2016.html

[ii] http://www.omroepbrabant.nl/?news/211708832/Akkoord+over+Den+Bosch+als+startplaats+Giro+d%E2%80%99Italia+2016.aspx

[iii] http://www.bndestem.nl/algemeen/sport/berichtgeving-over-giro-start-den-bosch-erg-voorbarig-1.4377743