Geacht college,

De beantwoording van onze Statenvragen over het bezoek van het koningspaar d.d. 2 juli 2013 roept bij onze fractie enkele aanvullende vragen op.

In de beantwoording van vraag 1 geeft u aan dat op 17 mei het Presidium globaal en nog vertrouwelijk is geïnformeerd over het bezoek en de daarmee samenhangende kosten. U stelt dat u toen heeft gemeld dat u rekening hield “met een bedrag van tussen de 350.000 en 400.000 euro”.

1. Deze bewering is feitelijk onjuist: u hebt in het Presidium vertrouwelijk medegedeeld dat er sprake was van “een taakstellend budget van 350.000 euro”. Het mogelijke bedrag van 400.000 euro is in het Presidium niet genoemd. Waarom noemt u nu in uw beantwoording een bedrag dat hoger is dan het in het Presidium genoemde taakstellende budget? Ontkent u daarmee uw uitspraken in het Presidium?

2. De totale door de provincie gedragen kosten blijken nu 390.000 euro te bedragen, dit is 40.000 euro hoger dan het in het Presidium genoemde taakstellende budget van 350.000 euro. Heeft u in uw beantwoording van de Statenvragen bewust het bedrag van 400.000 euro genoemd om deze budgetoverschrijding te verdoezelen?

Read More

De PVV Noord-Brabant is met stomheid geslagen over de chaotische gang van zaken rondom de begroting voor Eindhoven Culturele hoofdstad 2018. Na de bekendmaking dat het Rijk 7,5 miljoen euro zal bijdragen aan Culturele Hoofdstad 2018 buitelden diverse woordvoerders van 2018Eindhoven|Brabant in de media over elkaar heen om de consequenties voor het miljoenenproject te duiden. Volgens de een wordt er niet aan de begroting getornd, maar volgens de artistiek directeur Martijn Sanders is de begroting neerwaarts bijgesteld. Weer een ander heeft een glazen bol en voorspelt dat er nog miljoenen aan Europese subsidie gaan binnenstromen.

"Deze gang van zaken toont de incompetentie van de organisatie aan en is wat de PVV betreft wederom een signaal dat de stekker zo snel mogelijk uit dit megalomane eliteproject moet", aldus Mariëtte Frijters-Klijnen van de PVV Noord-Brabant. Haar collega Patricia van der Kammen vult aan: "De organisatie mist kennelijk ook elk gevoel voor maatschappelijk bewustzijn: met kreten als 'wij zijn de enige die 100 miljoen op tafel kunnen leggen' toon je aan volstrekt los van realiteitszin te zijn.

Het is wel Brabants belastinggeld waar deze mensen nogal nonchalant over spreken."

De chaos is voor de PVV reden om statenvragen te stellen.

Read More

Geacht college,

Op 10 april heeft u vragen beantwoord onder kenmerk 3415338, waarvoor dank. De beantwoording geeft aanleiding tot aanvullende vragen.

In antwoord op vraag 3 is er sprake van een vertrouwelijke notitie "Toekomst Capital D" en reactie daarop van de heer Van Merrienboer per e-mail van2 april 2013.

De vragen van de PVV hierover zijn:

  1. Waarom is deze notitie vertrouwelijk en mag de burger -als stakeholder- niet gewoon weten van de hoed en de rand?
  2. Door wie is deze vertrouwelijkheid op dit document opgelegd? En wanneer?
  3. Wie heft deze vertrouwelijkheid op en wanneer?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Mariette Frijters-Klijnen
Patricia van der Kammen