Op de website van 2018Eindhoven|Brabant[1] trof de PVV Noord-Brabant een opmerkelijk bericht aan, namelijk dat het contract van Martijn Sanders (artistiek directeur van het Brabant Culturele Hoofdstad project) met oorspronkelijke looptijd tot 31 december 2013, door de nieuw opgerichte stichting 2018Eindhoven|Brabant is overgenomen en zijn salaris zou zijn aangepast.

 

Eerder in 2012 was de vergoeding van Sanders verschillende malen onderwerp van bespreking waarbij de PVV aan het College om aanpassing van die vergoeding vroeg tegelijkertijd met de oprichting van de Stichting. Het College gaf bij monde van gedeputeerde Van Haaften aan en hield vol geen invloed te willen uitoefenen op de toen vastgelegde contractuele en beloningsstechnische zaken met de heer Sanders.Volgens het College was er geen noodzaak om in te breken in het lopende contract met Sanders, en zou -met het oog op de geuite zorgen over de boven-Balkenende vergoeding van Sanders en de toekomstige toepassing van de in Provinciale Staten overeengekomen Brabantnorm- de beloningskwestie met ingang van 2014 worden geadresseerd[2].

 

"Toch vreemd dat het salaris kennelijk nu wel is aangepast, terwijl de gedeputeerde eerder volhield dat contractbreuk geen optie was", aldus Frijters-Klijnen van de PVV Noord-Brabant. "Hoewel wij natuurlijk heel blij zijn met elke verlaging van de vergoeding die Sanders krijgt, is het gewoon vreemd dat het College volhield er niet aan te gaan tornen tot 1 januari 2014."

Reden voor de PVV Noord-Brabant om vragen te stellen over de gang van zaken:

Read More

De PVV Noord-Brabant is verontwaardigd over de €600.000 subsidie die de organisatie Muzieklab ontving in 2012. Aanleiding is onder meer een krantje dat Statenleden ontvingen, de eerste editie van een blad dat deze organisatie verspreidt om te vertellen wat er de afgelopen 4 jaar is bereikt.

In dat krantje hekelt Muzieklab de bezuinigingen op cultuursubsidies, die vooral te danken zouden zijn aan populistische politieke stromingen die elke euro besteding aan cultuur weggegooid geld zouden noemen.

Reden voor de PVV Noord-Brabant om uit te zoeken welke bijdrage Muzieklab heeft voor de Brabantse belastingbetalers, door wie zij immers rijkelijk worden gesponsord. "Deze organisatie heeft duidelijk tijd en geld teveel", aldus Statenlid Van der Kammen van de PVV Noord-Brabant. "In plaats van zich bezighouden met de ontwikkeling van muziektalent, een activiteit waarvoor ze vele tonnen subsidie krijgt, houdt deze organisatie zich kennelijk liever bezig met politiek bedrijven. Aan valse noten geen gebrek, maar daar worden ze door de belastingbetaler niet voor betaald."

Daarnaast lijkt het er sterk op dat Muzieklab zich niet houdt aan de subsidievoorwaarden van de Provincie. Redenen genoeg voor de PVV om Gedeputeerde Staten om opheldering te vragen en deze te verzoeken de subsidie onmiddellijk stop te zetten. Onderstaand de Statenvragen:

Read More

Geacht college,

Op 23 november jl. bevatte het ED een artikel getiteld "Beperkt nieuwe grond bedrijven, mogelijk ook in BZOB Bos" [1]. Uit dat artikel blijkt dat de gemeente Helmond voornemens is om bedrijfsgrond eerder uit te geven dan volgens planning zou gebeuren, waarbij onder meer ook het BZOB-bos in aanmerking komt om vóór 2020 al te worden opgeofferd voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein.

Twee belangrijke kwesties spelen hier een rol.

Ten eerste heeft de PVV-fractie in de Statenvergadering van 16 november jl. uw dringende aandacht gevraagd voor bedrijventerreinen: "De leegstand is groot. Maar tegelijkertijd schieten splinternieuwe bedrijventerreinen als paddestoelen uit de grond. Natuur wordt daarvoor opgeofferd, bomen worden ervoor gekapt, weilanden verdwijnen, en er moet op kosten van de belastingbetaler dure wegeninfrastructuur en energieinfrastructuur worden aangelegd. Waar is de provinciale regie om deze waanzin te stoppen?". Een antwoord op onze vraag hebben we helaas niet gekregen.

De leegstand op bestaande bedrijventerreinen is inmiddels opgelopen tot bijna 25% [2]. Overal in Zuidoost Brabant, waaronder ook Helmond, staan tientallen panden leeg [3].  Zelfs in uw Bestuursakkoord is de aanpak van leegstand nadrukkelijk opgenomen. Om het voorbeeld BZOB-bos aan te halen als het gaat om de kosten die moeten worden gemaakt om hiervan een bedrijventerrein te maken: de kosten voor deze locatie lopen in de tientallen miljoenen euro's (waaronder vele miljoenen voor natuurcompensatie en alleen al minimaal 15 miljoen aan uitkoop).

Read More