De PVV fractie Noord-Brabant heeft onlangs de openbaar aangemerkte documentatie rondom dit elitaire project ingezien. Daarbij kwam een veelheid aan informatie naar boven over de personen en organisaties die bij dit project betrokken zijn. Daarbij is opvallend vaak sprake van dubbele petten en mogelijke belangenverstrengeling op bestuurlijk, persoonlijk of financieel vlak. De PVV Noord-Brabant kan niet anders dan constateren dat het megalomane gedrocht Eindhoven|Brabant2018 in feite niet meer is dan een ongelooflijk lucratief feestje voor een beperkt kringetje aan cultuurbobo's die elkaar baantjes en subsidie toeschuiven. Op kosten van de belastingbetaler welteverstaan.
De informatie die werd verzameld gaf aanleiding tot vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

Read More

Na onderzoek van openbare documenten die betrekking hebben op Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018 heeft de PVV schokkende ontdekkingen gedaan. Zo is er voor tonnen aan Brabants belastinggeld besteed bij KesselsKramer in Amsterdam, waarvan de heer Erik Kessels, een persoonlijke kennis van de artistiek leider Martijn Sanders van Eindhoven|Brabant2018, directeur is.

"Opdrachten aan de heer Kessels persoonlijk voor ruim 40.000,- euro voor zo'n 150 uurtjes werk waren bijvoorbeeld geen uitzondering", zegt Mariëtte Frijters-Klijnen, vicefractievoorzitter van de PVV in Brabant. "Ik heb me in alle ernst afgevraagd of er in Noord-Brabant geen geschikte bedrijven te vinden waren, die dezelfde werkzaamheden beter en vooral goedkoper konden uitvoeren."

Ook een rekening voor een juridische check op een documentje van nog geen 2 ½ kantje schoot de PVV in het verkeerde keelgat. "3 uur à raison van 300 euro per uur is belachelijk", zegt Frijters, "zeker omdat dit is uitbesteed aan een advocatenkantoortje in Amsterdam, waarbij Martijn Sanders nota bene zelf als adviseur werkzaam is!"

De PVV is van mening dat de deksel van de Culturele Hoofdstad beerput gelicht moet worden en verzoekt het college van Gedeputeerde Staten, naast het beantwoorden van indringende vragen over bestedingen en belangenverstrengeling, een onafhankelijk en diepgaand onderzoek in te laten stellen naar verdere onregelmatigheden bij het projectbureau.

Onderstaand de Statenvragen: 

Read More

Geacht college,

In de Statenvergadering van 22 juni jl. heeft het CDA -gesteund door SP en VVD- tijdens de behandeling van de voorjaarsnota het college gevraagd in contact te treden met de Gemeente Helmond inzake een oplossing voor de tijdelijke huisvesting van theater 't Speelhuis in Helmond in de Onze Lieve Vrouwekerk. Dit voorstel kwam voor de meeste partijen volkomen uit de lucht vallen, maar niet voor het CDA. Letterlijk wist CDA reeds alle ins en outs van de met de huisvestingsoplossing samenhangende kosten al te melden: "Er ligt een plan voor de hele kerk dat globaal €3 miljoen kost. Helmond wil niet de hele kerk gebruiken voor het tijdelijke theater maar alleen het middenschip. Het college schat dat daarmee een restauratiebedrag van €1,5 miljoen gemoeid is. Helmond wil en kan een deel daarvan zelf betalen maar niet het hele bedrag. Helmond vraagt of het bespreekbaar is dat de provincie in dezen een flinke handreiking doet. Ik heb gevraagd hoeveel dat concreet is. Het antwoord was dat men ongeveer 60% met een maximum van €1 miljoen dringend nodig heeft om het überhaupt te kunnen doen."

De verbazing bij een aantal oppositiepartijen was groot over dit plotseling ingebrachte nieuwe punt, een heel duidelijk verzoek om een heel grote zak belastinggeld. Het onderwerp maakte geen deel uit van de agenda en werd ook niet ondersteund door onderliggende documenten. Een dergelijk majeur bedrag eventjes op een vrijdagmiddag zonder verdere dossiers of zonder een concreet voorstel 'regelen' is nogal wat. De tegenwerpingen van diverse partijen werden door uw coalitiepartijen CDA-VVD-SP afgedaan als onzin, zij zouden 'niet goed luisteren' want ´het enige wat CDA doet, is een vraag voorleggen aan het college om er eens naar te kijken', en zelfs dhr. Heijmans (SP) verweet de oppositie hardhorendheid: 'Ik vind het ontzettend jammer, mijnheer Wagemakers (PvdA), dat u niet luistert. U luistert niet naar mevrouw Kerkhof (CDA), u luistert niet naar mevrouw Geeraedts (VVD) en u luistert niet naar mij. Niemand van ons heeft gezegd dat er geld wordt gevraagd.'

Het college, bij monde van CDA-Gedeputeerde Van Heugten, antwoordde op het CDA-verzoek: "Het college is graag bereid in overleg te treden met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond om de actuele situatie te bezien in relatie tot het monument Onze Lieve Vrouwe kerk en het inrichten van een tijdelijk theater aldaar. Wij zullen samen met het college bekijken welke opties er zijn om het ontstane probleem aan te pakken en welke rol de provincie daarbij zou kunnen spelen. Het college wil zich daarop graag beraden. Als de situatie duidelijk is en er mogelijk voorstellen worden ontplooid, zullen wij dat zo snel mogelijk met de Staten delen. Wij hebben wel het idee dat het urgent is. Het kan best zo zijn dat wij daarover ver voor de begroting met de Staten in overleg moeten treden." Ook meldde hij dat als de situatie daartoe aanleiding zou geven, het college PS schriftelijk zou informeren over de mogelijkheden zodat de Staten ook in de recesperiode actie zouden kunnen ondernemen.

Op 15 augustus werd een persbericht door de Provincie verspreid, waarin de Provincie aankondigt een subsidie van maar liefst €840.000 beschikbaar te stellen.[1]

Dit persbericht toont het gelijk aan van de oppositiepartijen die op 22 juni een kritisch geluid lieten horen.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV fractie vragen aan het college.

Read More