Voorzitter, de PVV fractie heeft kennis genomen van het voorstel, en is blij dat de Provincie haar best doet voor een economisch initiatief, waarmee een belangrijk stuk werkgelegenheid geborgd kan zijn. Het is een mooi initiatief, zeker indien het succesvol zal zijn. Daarnaast willen wij GS bedanken voor hun inzet om na de bekendmaking van MSD om uit Oss te vertrekken, alles in het werk te hebben gesteld om de werkgelegenheid en kennis te behouden voor deze regio. Via deze manier van participatie kan de Provincie de risico's beperkt houden en zijn er zelfs reële uitzichten dat het geïnvesteerde kapitaal over enkele jaren terugvloeit in de kas van de Provincie.

Lees meer: Statenvergadering 8 december: Inbreng Oss Life Sciences Park

De PVV Noord-Brabant dient bij de Provinciale Statenvergadering van 9 december a.s. een motie in om agrariërs en recreatieondernemers gelijke kansen te geven in de EHS. De PVV roept Gedeputeerde Staten op om in het kader van de plannen rond het Brabantse 'vitale platteland' de recreatie de plaats te geven die het verdient in de ruimtelijke plannen.

Lees meer: Motie: 'Gelijke kansen voor agrariërs en recreatieondernemers in de EHS'

Geacht college,

Gisteren verscheen het bericht[1] in de media dat een medewerker van Chemie Pack, de heer Mohammed, een bekentenis heeft afgelegd dat hij verantwoordelijk was voor het veroorzaken van de brand afgelopen januari bij dit bedrijf. De heer Mohammed heeft zelf aangegeven dat hij bezig was met een gasbrander een pomp te ontdooien waarmee chemicaliën werden rondgepompt. Hoewel justitie hem in het strafproces immuniteit heeft beloofd, hoeft dit niet te betekenen dat hij hiermee zijn civielrechtelijke verantwoordelijkheid ontloopt.

Lees meer: Statenvragen aansprakelijkheid werknemer brand Chemie Pack

De Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2011,

 

Constaterende

-         dat de Provincie samenwerkt met Vlaanderen aan een natuurbrug over de A67 op Belgisch grondgebied;[1]

-         dat ondanks de nieuwe N284 de ‘illegale’ doch gedoogde afrit van de A67 bij de nabijgelegen Parking Postel (voormalig douanekantoor) nog altijd de snelste route is om Reusel te bereiken via de snelweg;

-         dat de Vlaamse overheid vooralsnog slechts de parking aan de Zuidzijde van de snelweg ombouwt tot beveiligde truckparking, zoals blijkt uit de uitstaande aanbesteding;[2]

 

Lees meer: Motie Natuurbrug en permanente afrit A67 Reusel-Postel

Kredietverlening verbouwing provinciehuis

De PVV is geen voorstander van de voorliggende plannen om het provinciehuis voor 33,5 miljoen te verbouwen. Wel willen wij het noodzakelijk onderhoud graag uitgevoerd zien.

In de huidige tijd van grote noodzakelijke bezuinigingen op kosten van de belastingbetaler voor 33,5 miljoen verbouwen getuigt in onze ogen van onbeschaamdheid. Amper tien jaar na een verbouwing waarmee het provinciehuis er weer 25 jaar tegen zou kunnen en waarbij de begroting met vele miljoenen werd overschreden komt het college met een bedwelmend mooi sprookje over het nieuwe werken.

Lees meer: Kredietverlening verbouwing provinciehuis

In Boxtel is Zorghuis Şefkat - het eerste zelfstandige zorghuis in Nederland dat intramurale verpleeghuiszorg biedt aan Turkse en Marokkaanse ouderen – geopend. Ronald Dol, fractievoorzitter PVV Noord-Brabant zegt hierover: "Het ministerie van VWS heeft hier een flinke zak geld naar toe gedragen. Het loopt nog niet storm. 4 Bewoners, en een baliemedewerkster die een paar woordjes Turks spreekt. De dik betaalde managementlaag is wel volledig gevuld."
De PVV vraagt zich af of de Provincie hier ook geld in heeft gestoken. In 2009 was Gedeputeerde Van Haaften nog laaiend enthousiast. Ronald Dol: "Het doelgroepenbeleid in Nederland is afgeschaft. Initiatieven zoals deze zijn achterhaald en zijn een verkeerd signaal binnen de integratie. Het streven is een land waar iedereen zich aanpast aan de normen en waarden zoals die hier gebruikelijk zijn. Daar past geen verzorgingshuis bij waar geen Nederlands wordt gesproken, alleen halalvoedsel wordt bereid en waarvan de inrichting op een moskee lijkt."
De Partij voor de Vrijheid heeft Statenvragen gesteld over de opening van dit tehuis:

Lees meer: Statenvragen PVV: Islamitisch verzorgingshuis ontmoedigt integratie

PVV Noord-Brabant verder zonder Martijn Kap‏

's-Hertogenbosch, 18 oktober 2011
 
Hierbij delen wij u mede dat om ons moverende redenen de PVV Noord-Brabant en de heer M.J. Kap besloten hebben om met onmiddellijke ingang de samenwerking te beëindigen. Dit besluit is in goed onderling overleg tot stand gekomen. Wederzijds verstoorde verhoudingen tussen de fractie en de heer Kap hebben de vertrouwensbasis voor verdere samenwerking weggenomen. De heer Kap zal als eenmansfractie verder gaan onder de naam ‘Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant’. Deze nieuwe fractie zal wat het gedachtegoed betreft dichtbij de PVV staan maar ook enkele andere inzichten hebben. De PVV zal doorgaan waar zij reeds mee bezig is, namelijk het leveren van een substantiële bijdrage in de Brabantse Staten.

Hoogachtend,
 
R. Dol
Fractievoorzitter ‘PVV Noord-Brabant’
 
M.J. Kap
Statenlid ‘Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant’

Volgens het college van Gedeputeerde Staten moet het provinciehuis voor 33,4 miljoen euro worden verbouwd. Eerder stelde de PVV-fractie het college vragen over deze belastinggeldverslindende verbouwing.
De provincie beoogt met deze verbouwing toe te gaan naar een flexplekkenhuisvesting voor de gehele organisatie, het zogenaamde scenario 'innovatief'. Een eveneens overwogen scenario voorziet in renovatie met aanpak van de noodzakelijke knelpunten (scenario 'Noodzakelijk aanpassen'. Aldus het rapport 'Huis van de provincie' (Veldhoen+Company) uit juni 2010 dat de basis vormt voor de verbouwingsplannen inclusief begroting.

Lees meer: Het Huis van de provincie..... tegen welke prijs?

Overheid: vergeet de "kleine" winkelier niet!

Een veel gehoorde klacht: alle winkelstraten lijken op elkaar. Hiermee wordt vaak de hoofdwinkelstraat bedoeld, die in veel plaatsen vrijwel volledig in handen is van grote ketens. Zelfstandige winkeliers kunnen de hoge huurprijzen niet meer opbrengen en stoppen of verhuizen naar aanloopstraten of buitenwijken.

Dat hoeft niet direct erg te zijn, de consument kan kiezen uit ofwel massa-aanbod in het centrum, ofwel een mix van ketens en kleine speciaalzaken daar buiten. Het probleem op dit moment is dat ook buiten de stadscentra de kleine zelfstandige winkelier uit het straatbeeld verdwijnt.

Wat is er dan gebeurd met de kleine specialist, waar je nog geholpen wordt met grote vakkennis? Die specialist staat in Nederland vaak 50 tot 80 uur per week te werken tegen een loon dat steeds vaker onder bijstandsniveau ligt. Uit liefde voor zijn of haar vak neemt men dat vaak ook nog voor lief, maar op een gegeven moment is het geld op, de moed in de schoenen gezakt en moet de winkel dicht.

Lees meer: Overheid: vergeet de "kleine" winkelier niet!

Vervolgvragen aftreden gedeputeerde Iding

Geacht college,

Naar aanleiding van uw antwoord op de op 19 september gestelde vragen heeft de PVV de volgende vragen.

U stelt in uw antwoord op vraag 2 dat het Brabants Dagblad in het weekeinde al op de hoogte was en dat vervolgens met deze krant was afgesproken dat zij het nieuws niet eerder dan in de maandagkrant zou melden en niet al op zondagavond op haar website.

Lees meer: Vervolgvragen aftreden gedeputeerde Iding

Statenvragen aftreden gedeputeerde Iding

Geacht college,

Naar aanleiding van een artikel op de website van Omroep Brabant[1] heeft de PVV de volgende vragen.

Bent u bekend met het artikel op de website van Omroep Brabant van maandag 19 september 2011: "SP-Gedeputeerde Jules Iding stopt"?Heeft het college van Gedeputeerde Staten het besluit van de Gedeputeerde Iding ook via de media moeten vernemen? Zo ja, was het college van Gedeputeerde Staten even verrast als de leden van Provinciale Staten? Hoe denkt het college in dit geval over de gevolgde procedure? Wat gaat het college hier aan doen om dit in de toekomst te voorkomen?

Lees meer: Statenvragen aftreden gedeputeerde Iding

Flitsen voor de kassa: in Tilburg doet men niet anders. Op punten waar het meeste geld binnen geharkt kan worden, zoals op de Ringbanen en langs de A58, staat men vrijwel dagelijks de kassa goed te vullen, terwijl op gevaarlijke wegen, waar 10 km per uur te hard rijden wel gevaarlijk is, zoals de Cityring, de Korvelseweg en de Broekhovenseweg nog nooit een flitsteam is gezien.

Lees meer: PVV Noord-Brabant is helemaal klaar met belastingflitsen!

Spreektekst begroting

Voorzitter:

De PVV heeft de begroting van het college met veel interesse gelezen. Allereerst willen wij voor de leesbaarheid een compliment geven aan de opstellers van deze begroting.

Dan het financieel beleid. In tijden van crisis moet je nog behoudender met het belastinggeld omgaan en zorgen voor een structureelbegrotingsevenwicht en reserves op peil te houden, dit is voor de PVV erg belangrijk.

Maar daarmee zijn de complimenten voor vandaag alweer bijna op en gaan we kritisch naar de inhoud kijken. Zoals het college zelf al heeft aangegeven staat deze begroting onder druk vanwege onzekerheden over de verdere uitwerking van het regeerakkoord.Ook onvoorziene risico's zorgen ervoor dat onze financiële positie in toenemende mate onder druk staat. Datbaart ons zorgen. Wij vragen dan ook van dit bestuur dat zij bij tegenvallers extra alert blijftom de begroting in evenwicht te houden, maar wel zonder daarbij de burger extra te belasten.

Lees meer: Spreektekst begroting

Geacht college,

Met verbijstering heeft de PVV-fractie kennis genomen (1) van wellicht het meest bizarre voorbeeld van doorgeschoten milieubeleid, namelijk het parkeren van 25 dwergdennen op het dak van de bibliotheek op het Koningsplein in Tilburg, met een kostenplaatje van maar liefst 100.000 euro, waarvan 11.000 euro uit de provinciale kas.

De PVV heeft de volgende vragen voor Gedeputeerde Staten over dit onderwerp:

Lees meer: Statenvragen: subsidie voor 25 kerstbomen op dak van bibliotheek Tilburg

Geacht college,

In een brief gedateerd 10 oktober 2011, gericht aan de algemene commissie Jeugdzorg van de Tweede Kamer, waarschuwen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Jeugdzorg Nederland de Tweede Kamer voor een noodsituatie bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Staatssecretaris Teeven wil namelijk voor 2012 een extra bezuiniging van 19 miljoen euro op de jeugdbescherming, terwijl de tarieven voor jeugdbescherming en jeugdreclassering nog in onderzoek zijn bij de Algemene Rekenkamer.

Lees meer: Statenvragen: Jeugdzorg Nederland waarschuwt voor noodsituatie

Vervolgvragen verbouwing Provinciehuis

Geacht college van GS,

Eind september organiseerde de provincie een informatiebijeenkomst over de geplande 33,5 miljoen euro kostende verbouwing van het provinciehuis.

De provincie beoogt een verbouwing met als doel een flexplekkenhuisvesting voor de gehele organisatie, aangeduid als 'innovatief scenario'. Een eveneens overwogen scenario voorziet in renovatie met aanpak van enkel de noodzakelijke knelpunten (scenario 'Noodzakelijk aanpassen'). Aldus het rapport 'Huis van de provincie' uit juni 2010 dat de basis vormt voor de verbouwingsplannen en de begroting daarvan.

Eerder stelde de PVV-fractie het college van Gedeputeerde Staten al vragen over deze geldverslindende verbouwing van het provinciehuis. Een aantal vragen is daarbij niet of met omtrekkende bewegingen beantwoord. Samen met de informatiebijeenkomst die nog meer vragen bij ons oproept leidt dit tot het stellen van de volgende vervolgvragen.

Lees meer: Vervolgvragen verbouwing Provinciehuis

Motie ijkpunten

Voorzitter,

Het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer lijkt een stuk vriendelijker dan dat het eigenlijk is. De ijkpunten zijn opgesteld om te voorkomen dat geld middels allerlei subsidies richting goed bedoelde, maar veelal volstrekt nutteloze en eenmalige zaken verdwijnt.

Lees meer: Motie ijkpunten

Motie inzake benoeming Johan van den Hout

De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 23 september 2011;

Overwegende:

- Dat de heer Van den Hout betrokken is geweest bij stichting Yamilet.

- Dat Stichting Yamilet - eerder het El Salvador Komitee genaamd -, een organisatie was die betrokken was bij ondersteuning en financiering van het gewapende verzet in El Salvador.

- Dat Stichting Yamilet is opgericht door Stichting XminY, een radicale organisatie gericht op financiering van links-extremistische activiteiten.

spreekt uit:

Lees meer: Motie inzake benoeming Johan van den Hout