Volgens het college van Gedeputeerde Staten moet het provinciehuis voor 33,4 miljoen euro worden verbouwd. Eerder stelde de PVV-fractie het college vragen over deze belastinggeldverslindende verbouwing.
De provincie beoogt met deze verbouwing toe te gaan naar een flexplekkenhuisvesting voor de gehele organisatie, het zogenaamde scenario 'innovatief'. Een eveneens overwogen scenario voorziet in renovatie met aanpak van de noodzakelijke knelpunten (scenario 'Noodzakelijk aanpassen'. Aldus het rapport 'Huis van de provincie' (Veldhoen+Company) uit juni 2010 dat de basis vormt voor de verbouwingsplannen inclusief begroting.

Lees meer: Het Huis van de provincie..... tegen welke prijs?

Motie ijkpunten

Voorzitter,

Het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer lijkt een stuk vriendelijker dan dat het eigenlijk is. De ijkpunten zijn opgesteld om te voorkomen dat geld middels allerlei subsidies richting goed bedoelde, maar veelal volstrekt nutteloze en eenmalige zaken verdwijnt.

Lees meer: Motie ijkpunten

Motie inzake benoeming Johan van den Hout

De Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 23 september 2011;

Overwegende:

- Dat de heer Van den Hout betrokken is geweest bij stichting Yamilet.

- Dat Stichting Yamilet - eerder het El Salvador Komitee genaamd -, een organisatie was die betrokken was bij ondersteuning en financiering van het gewapende verzet in El Salvador.

- Dat Stichting Yamilet is opgericht door Stichting XminY, een radicale organisatie gericht op financiering van links-extremistische activiteiten.

spreekt uit:

Lees meer: Motie inzake benoeming Johan van den Hout

Statenvragen 'Versoepeling maatregelen Q-Koorts'

Tilburg, 17 september 2011

Geacht college,

Op 15 september verscheen op de site van Brabants Dagblad een artikel[1] over de versoepeling van maatregelen ten aanzien van de Q Koorts. Het artikel vloeit voort uit de bekendmaking van de brief[2] van minister Schippers en staatssecretaris Bleker. Uit deze brief blijkt dat het landelijk uitbreidingverbod van deze bedrijven van tafel kan. De minister en staatsecretaris baseren zich op onderzoeksrapporten en bevindingen van deskundigen. In onze verordening Ruimte staat, als gevolg van het landelijke uitbreidingsverbod, dat geiten- en schapenbedrijven 'op slot' zitten tot juni 2012.

Vasts staat dat onze provincie relatief zwaar is getroffen door de Q-koorts. Dit leidt tot de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen 'Versoepeling maatregelen Q-Koorts'

Statenvragen definitie 'duurzaamheid'

Geacht college,

De begrippen 'duurzaam' en 'duurzaamheid' worden voortdurend gebruikt binnen onze provinciale organisatie. In beleidsstukken is bijvoorbeeld sprake van "duurzaam bouwen", "duurzaam inkopen", "duurzame voertuigen" en een "duurzaam industrieterrein". Het is onze fractie opgevallen dat deze begrippen als vrij algemene containerbegrippen gehanteerd worden, een heldere omschrijving is nergens te vinden.

Onze fractie heeft al eerder kritische kanttekeningen bij dit onderwerp geplaatst, bijvoorbeeld in onze vragen over het zogenaamde 'duurzaamheidsbeleid' van Brabant Water – wat zeer breed wordt opgevat en onder andere bestaat uit obesitasbestrijding, ontwikkelingshulp en klimaatbeleid. Bij de commissie Ecologie en Handhaving heeft onze fractie verzocht om het begrip 'duurzaamheid' te bespreken. Met het verschijnen van het rapport van de Commissie Van Doorn worden we echter hierin gepasseerd en wordt prompt het begrip 'duurzaam' tot een sleutelbegrip verheven. Het rapport draagt weliswaar de titel 'Al het vlees duurzaam', maar gaat nergens concreet in op een exacte omschrijving van het begrip 'duurzaam' of 'duurzaamheid'.

Lees meer: Statenvragen definitie 'duurzaamheid'

Betoog over de jaarstukken

1 juli 2011

Voorzitter,

voor ons liggen de jaarstukken 2010. De PVV-fractie heeft in haar beschouwing op deze jaarstukken vooral aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen en doorloop naar komende jaren. Ook hebben we uitvoerig stilgestaan bij zaken die in onze optiek beter kunnen.

Ons uitgangspunt daarbij was de vraag: wat vindt de Brabantse belastingbetaler van deze jaarstukken? En wat kán en moet beter als het gaat om de besteding van het belastinggeld?

Dat leidt tot enkele vragen en opmerkingen.

Lees meer: Betoog over de jaarstukken

Statenvragen verloedering Brabantse Campings

Geacht college,

De PVV fractie vindt toerisme en recreatie van groot belang voor de Noord-Brabantse economie. Daarom heeft de PVV ook aangedrongen op een beleidsvisie ten aanzien van toerisme en recreatie om zo de regionale economie te stimuleren. Dat dit beleid ook noodzakelijk is, blijkt ook uit het volgende artikel uit BN De Stem[1]. Hierin wordt aangegeven dat een deel van de recreatieve parken criminaliteit aantrekt en vervallen zijn tot anonieme vrijstaten. De verloedering slaat volgens dit artikel zo hard toe dat sommige campings niet meer de naam 'familiecamping' mogen dragen. Uiteraard heeft dit geen positieve invloed op het toeristisch imago van onze provincie.

Lees meer: Statenvragen verloedering Brabantse Campings

Statenvragen wet Bibob en fraudeprotocol

Geacht college,

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) is een instrument waarmee een integere besluitvorming wordt bevorderd. Op deze wijze kan bijvoorbeeld het witwassen van geld worden tegengegaan. Het spreekt voor zich dat de PVV het uitgangspunt van deze wet omarmt. Op gemeentelijk niveau wordt, met succes[1], de wet vaak toegepast, met name in de horeca, de erotische branche en de kansspelenindustrie. Op provinciaal niveau wordt sinds 2009 de wet in Noord-Brabant toegepast bij de omgevingsvergunningen voor bedrijven in de vuurwerkbranche en de afvalindustrie[2]. Terecht want de Wet Bibob is op zichzelf een effectief middel[3].

Lees meer: Statenvragen wet Bibob en fraudeprotocol

Overheid: vergeet de "kleine" winkelier niet!

Een veel gehoorde klacht: alle winkelstraten lijken op elkaar. Hiermee wordt vaak de hoofdwinkelstraat bedoeld, die in veel plaatsen vrijwel volledig in handen is van grote ketens. Zelfstandige winkeliers kunnen de hoge huurprijzen niet meer opbrengen en stoppen of verhuizen naar aanloopstraten of buitenwijken.

Dat hoeft niet direct erg te zijn, de consument kan kiezen uit ofwel massa-aanbod in het centrum, ofwel een mix van ketens en kleine speciaalzaken daar buiten. Het probleem op dit moment is dat ook buiten de stadscentra de kleine zelfstandige winkelier uit het straatbeeld verdwijnt.

Wat is er dan gebeurd met de kleine specialist, waar je nog geholpen wordt met grote vakkennis? Die specialist staat in Nederland vaak 50 tot 80 uur per week te werken tegen een loon dat steeds vaker onder bijstandsniveau ligt. Uit liefde voor zijn of haar vak neemt men dat vaak ook nog voor lief, maar op een gegeven moment is het geld op, de moed in de schoenen gezakt en moet de winkel dicht.

Lees meer: Overheid: vergeet de "kleine" winkelier niet!

Vervolgvragen aftreden gedeputeerde Iding

Geacht college,

Naar aanleiding van uw antwoord op de op 19 september gestelde vragen heeft de PVV de volgende vragen.

U stelt in uw antwoord op vraag 2 dat het Brabants Dagblad in het weekeinde al op de hoogte was en dat vervolgens met deze krant was afgesproken dat zij het nieuws niet eerder dan in de maandagkrant zou melden en niet al op zondagavond op haar website.

Lees meer: Vervolgvragen aftreden gedeputeerde Iding

Statenvragen aftreden gedeputeerde Iding

Geacht college,

Naar aanleiding van een artikel op de website van Omroep Brabant[1] heeft de PVV de volgende vragen.

Bent u bekend met het artikel op de website van Omroep Brabant van maandag 19 september 2011: "SP-Gedeputeerde Jules Iding stopt"?Heeft het college van Gedeputeerde Staten het besluit van de Gedeputeerde Iding ook via de media moeten vernemen? Zo ja, was het college van Gedeputeerde Staten even verrast als de leden van Provinciale Staten? Hoe denkt het college in dit geval over de gevolgde procedure? Wat gaat het college hier aan doen om dit in de toekomst te voorkomen?

Lees meer: Statenvragen aftreden gedeputeerde Iding

Statenvragen Diginotar

Geacht college,

Voor het aanvragen van provinciale omgevingsvergunningen wordt middels het Omgevingsloket Online gebruik gemaakt van DigiD en E-Herkenning, waarbij een van de ondersteunende diensten Diginotar is. Naar aanleiding van de problemen rond het hacken vanuit Iran heeft onze fractie de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Diginotar

Statenvragen Ecologische Verbindingszone Helmond

Geacht college,

Uit het bericht van de provincie [1] heeft de PVV kennis genomen van de Helmondse ecologische verbindingszones (hierna EVZ). In deze zaak geeft Gedeputeerde Iding aan dat het mogelijk moet zijn om een aangewezen ecologische verbindingszone niet te realiseren en een niet aangewezen EVZ wel te realiseren. Volgens Gedeputeerde Iding kan dit mogelijk gemaakt worden door een vrijstelling te verlenen. Dit leidt tot de volgende vragen

 

Lees meer: Statenvragen Ecologische Verbindingszone Helmond

Statenvragen onveilige gasleidingen

Geacht college,

De PVV fractie heeft ontsteld kennis genomen van een artikel in BN De Stem[1], waarin gesteld wordt dat er veel onveilige gietijzeren hoofdgasleidingen in de provincie Noord-Brabant aanwezig zijn. Het gaat daarbij om leidingen van gietijzer die roest- en breukgevoelig zijn. Als gevolg van de breuken zijn er reeds explosies geweest. Experts van de Onderzoeksraad voor veiligheid noemen de leidingen 'tikkende tijdbommen'. Dit leidt tot de volgende vragen.

Lees meer: Statenvragen onveilige gasleidingen