Statenvragen advertorial varkenshouderij

's-Hertogenbosch, 16 juli 2011

Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 16 juli is een halve pagina groot stuk te lezen over een landbouwbedrijf in Zijtaart. Onder het stuk is weliswaar een provincielogo geplaatst, maar de opmaak oogt als een redactioneel artikel van het ED – een klein kopje met 'advertentie' of 'advertorial' ontbreekt. Van een objectieve journalistieke publicatie is echter geen sprake.

Hoewel het in het artikel beschreven agrarisch bedrijf terecht geprezen wordt – bij een werkbezoek is duidelijk geworden dat kwaliteit voor landschap en dierenwelzijn zeer hoog in het vaandel staan – roept deze advertorial toch enige vragen op.

Lees meer: Statenvragen advertorial varkenshouderij

Het toerisme is één van de belangrijkste pijlers van de Brabantse economie. De PVV vindt dan ook dat initiatieven vanuit ondernemers in het toerisme van harte ondersteund moeten worden en goede ideeën niet moeten verzanden in gebakkelei over compensatie van natuur.

PVV Statenlid Harry van den Berg: "Het park de Beekse Bergen heeft de laatste jaren een enorme kwaliteitssprong gemaakt en is een nationaal recreatieve topper. De uitbreiding met 425 bungalows past helemaal in dit plaatje." Hij vervolgt: "Dit schept niet alleen een enorm stuk werkgelegenheid bij de bouw, maar denk ook eens aan de uitstralende effecten bij de exploitatie, waarvan de omliggende gemeenten ook van profiteren."

Lees meer: PVV: Onredelijke eisen Milieufederatie mogen niet ten koste gaan van werkgelegenheid bij Beekse...

Statenvragen Spinolaschans

Vragen van de PVV- Statenfractie Noord-Brabant ex art. 3.2 RvO

Geacht college,
Afgelopen week stelde de fractie van Groenlinks Statenvragen over de stagnerende
natuurontwikkeling op de Spinolaschans bij Breda. Als PVV Noord-Brabant willen wij hierbij
graag aanvullende vragen stellen over dit onderwerp.
Bij het werkbezoek onlangs aan de Spinolaschans en omgeving met de Gebiedscommissie
Wijde Biesbosch is ook onze fractie overtuigd van de grote waarde die dit gebied te bieden
heeft aan cultuurhistorie, natuur en toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Het opknappen
van de Spinolaschans verdient daarom ook alle steun.

Lees meer: Statenvragen Spinolaschans

De Statenfractie PVV Noord-Brabant heeft Statenvragen gesteld over de mogelijke druk die EU-voorzitter Barroso zou willen uitoefenen op Nederland om de heropening van de IJzeren Rijn goederenspoorweg door te drukken. De PVV Noord-Brabant is van mening dat heropening niet in het belang van Brabant is en slecht is voor de leefbaarheid van het dorp Budel-Schoot. PVV-Statenlid Alexander van Hattem verzoekt daarom GS aan de Europese Commissie te kennen te geven geen behoefte te hebben aan deze Europese bemoeizucht. Onderstaand de vragen:

Lees meer: Statenvragen: Europese bemoeizucht IJzeren Rijn

Het Brabantse College van Gedeputeerde Staten (GS) heeft er geen problemen mee dat Brabantse woningzoekenden worden gediscrimineerd ten opzichte van asielzoekers. In antwoord op statenvragen antwoordt Gedeputeerde Staten: ''Het is geen probleem indien gemeenten op enig moment meer vergunninghouders huisvesten dan op grond van de taakstelling nodig is'' en op de vraag ''Bent u het met de PVV eens dat Brabantse woningzoekenden niet langer op een wachtlijst horen te staan dan asielzoekers'' antwoordt het College ''Nee''.
Dit houdt in dat - door de taakstelling van de Brabantse gemeenten welke in de tweede helft van dit jaar ruim 10% meer bedraagt - de circa 3 asielzoekers per maand per gemeente nog sneller een sociale huurwoning krijgen toegewezen dan gepland en dat de Brabantse woningzoekenden nog langer kunnen wachten op een sociale huurwoning. En dan hebben we nog niet eens gesproken over de omvangrijke gezinshereniging, welke vaak hierna volgt, waarvoor een grotere woning beschikbaar gesteld moet worden.

Lees meer: PVV NB: ''GS laat discriminatie van autochtone woningzoekenden toe!''

De PVV in Noord-Brabant is van mening dat de uitspraak van Gedeputeerde Iding een bestuurder onwaardig is. Op de website van Omroep Brabant staat te lezen dat hij van mening is dat minister Verhagen zich schuldig maakt aan minachting van de Brabanders. Hij reageert hiermee op de beslissing van de minister om door te gaan met proefboringen naar schaliegas. Mariëtte Frijters-Klijnen, vicevoorzitter PVV Provinciale Staten en sinds kort ook lid van de Eerste Kamer, reageert als volgt: "Gedeputeerde Iding lijkt te blijven steken in zijn rol als lid van een protestpartij. Gezien zijn uitspraak heeft hij geen oog voor zijn verantwoordelijkheid als bestuurder om bruggen te slaan tussen provincie en rijk. Het gaat om een beslissing van het kabinet, een beslissing die onder ministeriële, en niet onder provinciale verantwoordelijkheid valt. Door dit te kwalificeren als minachting van de Brabanders, geeft Iding blijk van kortzichtigheid en gebrek aan bestuurlijk inzicht".
Reden om hierover Statenvragen te stellen:

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Uitspraak Gedeputeerde Iding: een bestuurder onwaardig.

De PVV Noord-Brabant zet zich in voor het behoud van de bushalte aan het Van Bergenplein.

Van deze bushalte in Etten-Leur Noord wordt veel gebruikt gemaakt, maar dreigt uit de route van buslijn 316 gehaald te worden vanwege het ontsluiten van de nieuwbouwwijken Schoenmakershoek en de Keen. Onder inwoners van de kern van Leur en bij wijkvereniging Kontakt is hierover de nodige onrust ontstaan. Naar aanleiding van deze onrust heeft wethouder Van Hal de provincie inmiddels verzocht het besluit over de nieuwe route uit te stellen.

Lees meer: PVV: Behoud bushalte Van Bergenplein Etten-Leur

Geacht college,

Zoals u wellicht weet is Rucphen een ambitieuze gemeente. In de gemeente ligt de nu nog slecht bereikbare publiekstrekker Skidome, die momenteel flink aan het uitbreiden is.Daarnaast heeft Rucphen de ambitie om een groot wielrenstadion te realiseren dat gesteund wordt door de nationale wilerenbond en omliggende gemeenten zoals Breda. In deze zone zijn vele andere recreatieve bedrijven en een uit te breiden bedrijventerrein gelegen die vragen om een goede ontsluiting. De gemeente wacht al enkele decennia op het aanpakken van de N638 . Deze weg zal een vliegwiel moeten zijn voor de ontwikkelingen die op stapel staan. De gemeente kan dit echter niet alleen.

Lees meer: Statenvragen problematiek N638 Rucphen-Zundert

De PVV-fractie in Noord-Brabant kan bijna niet geloven dat er bestuurders zijn die maar liefst 150 meterhoge windmolens willen plaatsen in de schitterende omgeving van Oisterwijk en Oirschot.
 
Statenlid Harry van den Berg: “De klimaatkerk van Al Gore kost onze fraaie provincie niet alleen heel veel geld, het vernielt ook nog eens de prachtige natuur!”  Hij vindt de windmolens al niks omdat ze “alleen op subsidie draaien”, maar de “verschrikkelijke verminking van het landschap” vindt hij mogelijk nog erger.
 
Hij vervolgt: “In een tijd waarin er tal van veelbelovende projecten zijn op het gebied van elektriciteitsopwekking met thorium, algen en de zon is het bizar om nog volstrekt achterhaalde windmolens te plaatsen. Gezien de subsidiestromen kan ik mij heel goed voorstellen dat Essent maar al te graag zo’n windpark wil bouwen, maar om hier nog belastinggeld aan te spenderen is van de zotte”.
 
Harry van den Berg heeft onderstaande vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant over dit onderwerp.

Lees meer: PVV: windmolens in schitterend natuurgebied van de zotte!

Vragen van de PVV- Statenfractie Noord-Brabant op grond van art. 3.2 van het Reglement van Orde aan Gedeputeerde Staten.

Geacht college,

Op vrijdag 10 juni heeft uw college uitleg gegeven over de kaderbrief. In deze uitleg kwamen een aantal opvallende zaken naar voren die de PVV fractie graag nader belicht wil hebben.

Zo gaf de heer Iding aan tevreden te zijn over de natuurbeschermingsorganisaties in Brabant. Hij voegde daar echter aan toe dat 'Staatsbosbeheer een ander verhaal is'. Daar de PVV de bescherming van bestaande EHS gebieden van groot belang vindt, en juist Staatsbosbeheer de meeste van deze gronden in eigendom heeft, komt de PVV tot de volgende vragen.

Lees meer: Statenvragen: opmerkingen ecologie en handhaving bij kaderbrief

Statenvragen afschaffen strippenkaart

De PVV is tegen het afschaffen van de strippenkaart, zolang er problemen zijn met de OV-chipkaart. De kinderziektes en fraudegevoeligheid van het systeem moeten eerst opgelost worden voordat de vertrouwde strippenkaart verdwijnen kan.

Net als de meerderheid in de Tweede Kamer roept de PVV in Noord-Brabant het bestuur op het afschaffen van de strippenkaart, dat nu gepland staat op 3 november aanstaande, voor onbepaalde tijd uit te stellen en heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Onderstaand de Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen afschaffen strippenkaart

Geacht college,
 
Onze provincie is met haar ligging aan de grote rivieren Maas en Merwede bekend met de mogelijke risico’s van hoge waterstanden. De kritieke situatie in januari 1995 staat bij velen nog in het geheugen gegrift. Minder scherp voor de geest zal het feit staan dat destijds in de jaren daaraan voorafgaand geen noodzakelijke onderhoudsmaatregelen aan de rivierdijken konden worden gepleegd door procedures van de milieubeweging. Terwijl de dijken op springen stonden verklaarde de Stichting Natuur en Milieu zelfs nog geen reden te zien om de procedures stop te zetten.[1] Voor de rijkelijk gesubsidieerde idealen van de milieuridders mochten zelfs mensenlevens op het spel worden gezet.

Lees meer: Statenvragen: risico’s hogere waterstanden door riviernatuur

Drinkwaterbedrijf Brabant Water geeft jaarlijks een vast percentage van haar winst (voor een bedrag van 1 miljoen euro) uit aan zogenaamde 'duurzaamheidsprojecten' zoals klimaatprojecten, obesitasbestrijding en buitenlandse ontwikkelingshulp. Op die manier worden de klanten van Brabant Water gedwongen om via hun waterfactuur hieraan mee te betalen – bij een ander bedrijf dan deze monopolist kunnen zij voor hun water immers niet terecht. Deze duurzaamheidsdoelen zijn mede op verzoek van de provincie Noord-Brabant in het beleid van Brabant Water opgenomen. De provincie is voor 31,5 procent aandeelhouder van Brabant Water en heeft daarom een belangrijke stem in de aandeelhoudersvergadering.

De PVV Noord-Brabant vindt dergelijk duurzaamheidsbeleid geen taak van een drinkwaterbedrijf. De belastingbetalende burger betaalt al genoeg mee voor duurzaamheidsprojecten via de verantwoordelijke ministeries en het is absurd om hen via de waterfactuur ook nog met collectieve dwang te verplichten hiervoor extra te betalen. Op 24 juni a.s. zal de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Brabant Water plaatsvinden, hierbij is de provincie vertegenwoordigd door Gedeputeerde Iding. De PVV wil dat de provincie op deze aandeelhoudersvergadering bepleit om te stoppen met deze duurzaamheidsdoelen en in plaats daarvan dit deel van de winst inzet om de tarieven verder te verlagen. Hiertoe stelt de PVV Statenvragen en wil dit onderwerp tijdens de commissievergadering Ecologie en Handhaving van 17 juni a.s. bespreken.

Bijgaand de Statenvragen.

Lees meer: PVV: Laat klanten Brabant Water niet gedwongen meebetalen aan 'duurzaamheid'!

PVV Noord-Brabant lanceert nieuwe website!

De PVV fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant beschikt vanaf heden over een geheel nieuwe website. Op het domein www.pvvnoordbrabant.nl zijn voortaan alle actualiteiten en informatie over de PVV Noord-Brabant te vinden.

"Het heeft even geduurd, maar nu kunnen bezoekers ook meteen terecht op een zeer volledige en gebruiksvriendelijke website. De site bevat naast het verkiezingsprogramma en de gegevens over onze Statenfractie ook alle tot nu toe gestelde Statenvragen, moties, persberichten en berichten uit de media," laat fractiesecretaris Alexander van Hattem weten.

De Brabantse PVV fractie voorziet de site van actuele informatie over hun werkzaamheden in Provinciale Staten. Na beantwoording van schriftelijke Statenvragen door Gedeputeerde Staten (GS) zijn ook deze antwoorden op de site terug te vinden, onder de betreffende vragen. In het media-archief zijn berichten over de PVV Noord-Brabant als PDF-bestand te downloaden. Bezoekers kunnen eenvoudig met de fractie in contact komen middels het contactformulier op de site en de mailadressen van de Statenleden.

Naast deze website is de PVV Noord-Brabant op internet ook zeer actief op de social media. De weblinks naar de Hyves, Twitter en Facebook pagina's van de PVV Noord-Brabant zijn – samen met andere officiële PVV-websites – onderaan de site te vinden.

De PVV Noord-Brabant heet de bezoekers van www.pvvnoordbrabant.nl van harte welkom en raadt iedereen aan om regelmatig deze site te bezoeken voor het laatste nieuws van de PVV Noord-Brabant!