Het is in tijden van recessie niet te verklaren aan de Brabantse burgers dat de spilzuchtige provincie een bedrag van 33,5 miljoen euro belastinggeld over de balk wil gooien met als belangrijkste doel het herinrichten van werkplekken naar flexplekken. Voor het flexibel werkconcept wordt een absurd bedrag van ca. 12.000 euro per werkplek begroot. De PVV voorziet een gouden toekomst binnen de provincie Noord-Brabant, maar hoeft dat beslist niet achter dito bureaus. PVV Statenlid Joyce Kardol stelt derhalve vragen aan Gedeputeerde Staten en vraagt zich af hoe de coalitie dit wil verklaren en met name de SP aan hun achterban. Voor toetreden tot het college waren zij namelijk tégen dit prestige project.

Lees meer: PVV: ''Miljoenen over de balk met verbouwing provinciehuis Noord-Brabant!''

De Brabantse PVV-fractie roept de gemeentebesturen op voorzichtig te zijn met het snijden in het budget voor wegenonderhoud. Slechte wegen en fietspaden kunnen gevaar opleveren en werken verpaupering van het straatbeeld in de hand met alle negatieve gevolgen op de omgeving van dien.

De PVV roept op de wegen goed te onderhouden en drastisch te bezuinigen op alle multiculti, kunst-, klimaat- en milieusubsidies. Dit niet alleen in tijden van bezuiniging, maar het moet maar eens voor altijd over en uit zijn met de subsidieslurperij die ongekende vormen aangenomen heeft.

Lees meer: PVV: Biodiversiteitstuintjes belangrijker dan wegen? Bizar!

Dankzij statenvragen van de PVV is de provinciale subsidie voor oplaadpalen voor elektrische fietsen per direct stopgezet. Bedrijven konden voor het plaatsen van een oplaadpaal voor het fietsend personeel 100 euro subsidie krijgen, dit terwijl een oplaadpaal niets anders is dan een gewoon buitenstopcontact.

Gedeputeerde Staten (GS) laat in haar beantwoording weten dat "uit de tussenrapportage van het project 'Stimuleren oplaadpunten' blijkt dat er tot nu toe 10 bedrijven zijn die een oplaadvoorziening hebben aangelegd in hun fietsenstalling. De meeste daarvan hebben ervoor gekozen om dit zelf uit te voeren en uiteindelijk heeft zich één bedrijf gemeld dat gebruik wil maken van deze subsidie."

Aangezien er praktisch geen belangstelling is voor deze subsidie, kunnen we met recht spreken van een onzinsubsidie – een totaal overbodige subsidiemaatregel uit de koker van de provinciale bureaucratie, zónder dat bedrijven er daadwerkelijk behoefte aan hebben.

Lees meer: PVV trekt stekker uit onzinsubsidie voor oplaadpalen!

De PVV-fractie heeft grote moeite met de heer Iding als kandidaat Gedeputeerde voor ecologie. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te voeren.

Allereerst maakt de heer Iding deel uit van een partij – de SP – die al jarenlang met veel bombarie en een beschuldigende vinger naar andere partijen wijst, maar nooit de hand in eigen boezem steekt. De laatste verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten van deze partij was daarvoor weer kenmerkend: de SP beschuldigde in een pseudo-wetenschappelijk rapport – opgesteld door het rijkelijk gesubsidieerde 'wetenschappelijk bureau' van de SP de PVV van verbroken verkiezingsbeloftes op landelijk niveau. De kiezer prikte echter door deze gesubsidieerde partijpropaganda heen met als resultaat een historische zege voor de PVV en een fors verlies voor de SP. Het is nu uitgerekend diezelfde SP die nu praktisch al haar verkiezingsbeloftes breekt door aan dit bestuursakkoord deel te nemen. En dat de SP uitgerekend de heer Iding naar voren schuift als Gedeputeerde is een volgende stap in het draaikonterige opportunisme van deze partij.

Lees meer: Oordeel over kandidatuur Jules Iding als Gedeputeerde ecologie en handhaving

Rondvraag risico's bosbranden

Rondvraag Commissie Ecologie en Handhaving
 
N.a.v. uitzending EenVandaag over risico's bosbranden:
 
- Afstemming tussen Veiligheidsregio's blijkt tekort te schieten, ook in Brabant - hoe kan dit verbeterd worden en welke rol kan de provincie hierin spelen?
- Uit het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid over de bosbrand op de Strabrechtse Heide van vorig jaar kwamen een aantal belangrijke bevindingen naar voren:

Lees meer: Rondvraag risico's bosbranden

Statenlid Joyce Kardol van de PVV Noord-Brabant stelt dat Brabantse woningzoekenden niet langer op een wachtlijst horen te staan dan asielzoekers. Aanleiding hiervoor was de uitzending van 'Hello Goodbye' op 27 april jl. Hier was te zien hoe Ali, afkomstig uit Somalië, na twee jaar, afgelopen november werd herenigd met zijn vrouw en acht kinderen en sinds april in een woning met voldoende slaapkamers in het Brabantse Schijndel woont. De provincie heeft een duidelijke toezichttaak bij huisvestingsdoeleinden voor statushouders. Ondoorgrondelijk toewijzingsbeleid leidt er echter toe dat woningzoekenden langer op de wachtlijst komen te staan voor een (sociale) huurwoning. Sommige gemeenten wijzen meer woningen toe aan statushouders dan de taakstelling voorschrijft. Hierdoor komen woningzoekenden zonder status in het gedrang, waardoor in de gemeente Schijndel de wachttijden gemiddeld bijna 6 jaar zijn. De PVV maakt zich hierover ernstige zorgen en heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de taakstelling van huisvesting voor verblijfsgerechtigde asielzoekers.

Lees meer: PVV: Brabantse woningzoekenden dupe van ondoorgrondelijk toewijzingsbeleid asielzoekers

PVV: Koeien horen in de wei

De PVV ziet met lede ogen aan hoe koeien steeds vaker het gehele jaar op stal staan. Koeien horen in de wei. Dit is vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, cultuurhistorie en recreatie van groot belang.
Hoewel er erg veel over de megastallen te doen is, is het rond rundveehouderijen waarbij de dieren het gehele jaar op stal staan ijzig stil. Omdat er geen relatie meer is tussen het areaal land en het aantal dieren zijn deze bedrijven echter aan te merken als intensieve veehouderij. De PVV vindt het onacceptabel dat dergelijke bedrijven ongelimiteerd kunnen uitbreiden. De provincie moet dan ook veel strenger toetsen of deze rundveehouderijen intensief zijn of niet.
De PVV stelt voor om bedrijven, waarbij de runderen het gehele jaar op stal staan, onder de integrale zonering te brengen zodat er sprake is van een gelimiteerd bouwblok. Op deze wijze wil de PVV stimuleren om de koeien uit de stal te halen.
 

Lees meer: PVV: Koeien horen in de wei

Een grote delegatie van Brabantse gemeenten en Provincie gaat op 19 en 20 april op bezoek in Lille in het kader van Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018, waar zij de gelegenheid hebben “om van de ervaringen van de stad te leren en om de impact van de titel Culturele Hoofdstad in de stad te zien en te voelen”.

Volgens Mariëtte Frijters, vicefractievoorzitter van de PVV Noord-Brabant is dit bezoek des te opmerkelijker, daar in 2008 reeds een bezoek aan Lille is gebracht in het kader van Culturele Hoofdstad 2018. “Als het programma gevolgd gaat worden, zal deze delegatie niet meer zien en voelen dan het bestek van het aangeboden diner, de gratis aangeboden drankjes en het luxe hotelbed”, zegt zij.

De PVV is van mening dat dit soort reisjes niet past in deze tijd van bezuiniging. De Statenfractie van de PVV heeft dan ook al direct afgezien van deelname. De SP in de Bredase gemeenteraad is eenzelfde mening toegedaan en heeft ook aangegeven niet mee te willen werken aan dit soort snoepreisjes. Mariëtte Frijters: “De Statenfractie van de SP, tot de coalitievorming een fel tegenstander van Brabantstad Culturele Hoofdstad, is 180 graden gedraaid. In tegenstelling tot de PVV is de SP nu een pleitbezorger van een megalomaan project, dat de belastingbetaler 100 miljoen euro gaat kosten en de voorgenomen bezuinigingen van 5 grote steden nog meer onder druk zal zetten”.

Reden voor de PVV om Statenvragen te stellen over dit snoepreisje.

Lees meer: PVV: snoepreisje naar Lille verspilling van belastinggeld

De Provinciale Statenfractie van de PVV Noord-Brabant heeft met afschuw kennis genomen van de uitzending van EenVandaag van 30 maart. Hierin was te zien hoe de bewoners van een buurt in Helmond al lange tijd worden geterroriseerd door Marokkaans straattuig. Bedreigingen, vernielingen en zelfs het gewelddadig bestormen van een cafetaria zijn er aan de orde van de dag. In plaats van keihard op te treden tegen dit straattuig heeft de gemeente Helmond een project opgezet waarbij de hangjongeren worden begeleid door straat- en gezinscoaches. In de praktijk houden deze coaches zich echter bezig met het kwijtschelden van boetes en proces-verbalen van dit straattuig.

Dit project heeft reeds enkele tonnen gekost en de gemeente Helmond meent zelfs van een "succes" te moeten spreken omdat de hangjongeren nu "open staan voor hulpverleners". Ondertussen hebben buurtbewoners nog dagelijks te lijden onder dit straattuig. De Noord-Brabantse PVV-fractie ziet dit project met de Arabische naam 'Shouf kedemk' dan ook als een grote mislukking en als een typische mulktikul waanzinsubsidie.

Omdat dit project mede wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant stelt de Brabantse PVV-fractie Statenvragen aan Gedeputeerde Staten. De PVV wil weten hoeveel geld hieraan verspild is, welke afspraken er zijn gemaakt, of de provincie bereid is het geld terug te vorderen en of het straattuig alsnog met harde hand kan worden aangepakt omwille van de sociale veiligheid van de buurtbewoners.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: "Stop waanzinsubsidie Marokkaanse straatterreur in Helmond!"

Uit eerdere berichten in BN de Stem blijkt dat de gemeente Etten-Leur van plan is de moskee aan de Noordwiek voor drie ton te verkopen aan de At Taqwa stichting. Aan het bedrag van 3 ton ligt een taxatierapport ten grondslag wat niet openbaar is.
PVV Statenlid Martijn Kap heeft een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur ingediend om dit taxatierapport alsnog boven water te krijgen. Bij de gemeente Etten-Leur was men tot twee maal toe niet bereid dit document te verschaffen. De PVV begrijpt niet dat in alle openheid alle relevante stukken op tafel worden gelegd. Dat geldt des te meer nu met deze kwestie 3 ton belastinggeld is gemoeid. Door het rapport onder de tafel te houden wordt de suggestie gewekt dat iets niet in orde is en wordt burgers de mogelijkheid ontnomen om hun bezwaren te uiten. Om dit te voorkomen heeft de PVV alsnog een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur ingediend. Hierdoor is de gemeente juridisch verplicht het rapport alsnog openbaar te maken.

Een 80(!) personen sterke delegatie van Brabantse gemeenten en Provincie is op 19 en 20 april op bezoek in Lille geweest in het kader van Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018. De PVV stelde al eerder Statenvragen over het nut van dit snoepreisje.
In antwoorden van Gedeputeerde Staten op de gestelde vragen wordt duidelijk dat dit uitje maar liefst € 16.000,- kostte.
Mariëtte Frijters, vicefractievoorzitter van de PVV, is furieus over deze verkwisting van belastinggeld van de Brabantse burger en noemt het schandalig. Zij had gevraagd van dit bezoek af te willen zien, maar daar is geen gehoor aan gegeven.
Zij reageert onomwonden: "Provinciale Staten en gemeenten moeten in deze tijd van bezuinigingen een voorbeeldfunctie vervullen als het uitgaven van belastinggeld betreft. Om met allerlei onduidelijke smoezen en drogredenen toch op kosten van de belastingbetaler te gaan eten en drinken in Lille, terwijl de uitkomst al bekend was, dat is schandalig! Zo ga je niet met zuurverdiend geld van de burger om."
Reden voor haar om aanvullende en nieuwe Statenvragen te stellen.

Lees meer: PVV: snoepreisje naar Lille kost "maar" € 16.000,-!

Mondelinge vragen risico's natuurbranden

Betreft: Vragen ex art. 3.1 RvO inzake het risico op natuurbranden door droogte.

Geachte voorzitter,

Graag zou ik aandacht willen vragen voor het volgende. Momenteel is er sprake van sterke droogte, bossen en heidevelden zijn kurkdroog waardoor het risico op natuurbranden erg groot is. Zeker met het Paasweekend voor de boeg waarin veel mensen de natuurgebieden intrekken kan een slordig weggegooide peuk al desastreuze gevolgen hebben.

Lees meer: Mondelinge vragen risico's natuurbranden

Een recente brief van oud-Staatssecretaris Tommel (D66) aan de Brabantse gedeputeerden en fractievoorzitters is ogenschijnlijk een klimaat-idealistisch initiatief ter beïnvloeding van het beleid, er blijken echter commerciële belangen achter dit klimaatverhaaltje schuil te gaan. Voor de PVV Noord-Brabant reden om Statenvragen te stellen:

 

 

Lees meer: PVV Noord-Brabant stelt misleidende brief 'Stichting Spaar het Klimaat' ter discussie

Op 29 maart 2011 zijn er ontheffingen verleend voor lopende zaken met betrekking tot verplaatsingen van de intensieve veehouderijen naar Landbouwontwikkelingsgebieden (hierna: LOG’s) in Brabant. Als gevolg van de verleende ontheffingen zijn een aantal stukken gepubliceerd op de website van de provincie waaruit blijkt dat de provincie actief gronden gekocht heeft in de zogenaamde Landbouwontwikkelingsgebieden. Sommige van deze gronden zijn doorverkocht aan de agrarische industriëlen die de megastallen exploiteren. Uit de stukken blijkt, tot grote verbazing van de PVV, dat de provincie een financieel risico loopt indien er geen ontheffing wordt verleend.
De PVV Brabant constateert dat deze actieve grondpolitiek niet alleen verkwisting van belastinggeld is, maar dat dit ook een schijn van belangenverstrengeling oproept. De PVV sluit niet uit dat dit gevolgen heeft voor de juridische houdbaarheid van de verleende ontheffingen. Daarom heeft de PVV opheldering gevraagd aan Gedeputeerde Yves de Boer en hem gevraagd alle aanvragen voor megastallen af te wijzen.

Lees meer: Statenvragen landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's)

Statenvragen Oosthoek

De PVV heeft notie genomen van een artikel over de Oosthoek dat verschenen is in BN De Stem1. Uit dit artikel blijkt dat er binnen het bestuur in de gemeente Etten-Leur nog steeds animo is voor het realiseren van een bedrijventerrein, al dan niet gedeeltelijk, op het grondgebied van de gemeente Rucphen. De PVV constateert dat na een lang, intensief en zorgvuldig traject besloten is om geen zoekgebied verstedelijking ten zuiden van de A58 te leggen. Blijkbaar wenst de gemeente Etten-Leur zich hier niet bij neer te leggen en wordt geschermd met het feit dat zij ruggesteun krijgen van gedeputeerde Y. de Boer. Gezien het voorgaande komt de PVV fractie met de volgende vragen.

Lees meer: Statenvragen Oosthoek

De PVV is enthousiast over oplaadpalen voor fietsers. Een prima middel om meer toeristen te lokken en wellicht is er wat minder autogebruik en zeer vervuilend brommer- en scootergebruik te realiseren in onze mooie provincie.
De PVV stelt dan ook voor dat detailhandel- en horeca-ondernemers oplaadpalen zonder vergunning kunnen plaatsen door erkende installateurs en dat eventuele reclame-uitingen op deze palen precariovrij geplaatst kunnen worden. Uiteraard kunnen hier voor ook gewone buitenstopcontacten gebruikt worden, want die doen precies hetzelfde als de oplaadpaal!
De door de Provincie Noord Brabant gegeven subsidie van € 100 per stuk voor oplaadpalen bij bedrijven is volstrekt belachelijk. Een buitenstopcontact van hooguit enkele tientjes volstaat en daar hoeft geen publiek geld ingestoken te worden.
 
Statenvragen van Harry van den Berg (PVV) aan Gedeputeerde Staten:
 
 

Lees meer: PVV: Subsidie oplaadpalen volstrekt belachelijk

Afgelopen weekend verscheen op Omroep Brabant het bericht over de sluiting van Jeugdgevangenis de Maasberg te Overloon.[1] Omdat al langer sprake was van sluiting van enkele jeugdgevangenissen hebben wij als PVV Noord-Brabant in ons verkiezingsprogramma aangegeven te willen zoeken naar alternatieven voor de sluiting. Nu het daadwerkelijk zover is, hebben wij enkele vragen aan het college hieromtrent.

Lees meer: Statenvragen sluiting jeugdgevangenis Overloon