Statenvragen Nexus

Geacht college,

 Afgelopen week verscheen de festivalkrant van het aanstaande Lowlands-festival1) in Biddinghuizen. Het voorwoord van de festivalkrant bevat enkele verwerpelijke passages over de regering, de PVV-kiezers en Geert Wilders. De festivalkrant bevat ook de Lowlands-programmering, en daaruit blijkt dat een van de sprekers van de zogenaamde Lowlands-University dhr. Rob Riemen is van het Instituut Nexus. Dhr. Riemen heeft inmiddels een behoorlijk eenzijdig CV opgebouwd als het gaat om anti-PVV en anti-Wilders lezingen, interviews, boeken en opiniestukken, zoals blijkt uit zowel zijn persoonlijke website 2) als die van het Nexus instituut 3).

Lees meer: Statenvragen Nexus

Statenvragen website Erfgoed Brabant

Geacht college,

Onlangs kregen Statenleden het jaarverslag van Erfgoed Brabant toegestuurd. Naar aanleiding van dit jaarverslag hebben wij, omdat onze partij geïnteresseerd is in ons Brabants cultureel erfgoed, de website van Erfgoed Brabant geraadpleegd. Tot onze verbazing kwamen we, toen we op de site 'vacatures' aanklikten uit bij vacatures met daarachter een foto met arabische inscripties (zie bijlage I). Deze foto rouleert op de site.

Lees meer: Statenvragen website Erfgoed Brabant

Nexus-subsidie blijft provincie achtervolgen

De PVV Noord-Brabant heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nogmaals gevraagd de jaarlijkse subsidie aan Nexus stop te zetten. In vervolgstatenvragen over de subsidie aan Nexus, volgens de PVV het instituut dat directeur Rob Riemen op kosten van de belastingbetaler gebruikt om een persoonlijke haatcampagne tegen de PVV te organiseren, reageert de PVV op de antwoorden van Gedeputeerde Staten op eerdere vragen van de Brabantse PVV-fractie hierover.

Lees meer: Nexus-subsidie blijft provincie achtervolgen

Statenvragen dienstauto’s en voertuigenpark

Geacht college,

In deze tijd van recessie waarbij noodzakelijkerwijs bezuinigingen worden doorgevoerd, zal de overheid het goede voorbeeld moeten geven. In het huidige coalitieakkoord geeft het college een eerste aanzet. Daarin staat te lezen dat "prioriteiten zullen moeten worden gesteld en bezuinigingen zullen moeten worden getroffen". Uit onderzoek van RTL Nieuws eerder dit jaar bleek dat de provincie Noord-Brabant over 5 dienstauto’s beschikte, gebaseerd op het college bestaande uit de Commissaris der Koningin en 6 gedeputeerden.

Lees meer: Statenvragen dienstauto’s en voertuigenpark

Opinie Martijn Kap: Megastallen in Brabant

Op 9 februari 2011 verscheen een artikel[1] in het Brabants Dagblad waar de PVV gemotiveerd aangaf tegen megastallen te zijn. In het artikel werd weergegeven dat megastallen, met het oog op gezondheid, natuur en landschap, geen goede zaak zijn. De PVV vindt tegelijkertijd dat boeren een alternatief moeten hebben om hun brood te verdienen. De situatie voor agrariërs is niet makkelijk. Vaak moeten zij hard werken voor een schamel loon. Daarom moet worden ingezet op gezinsbedrijven, het bieden van nevenactiviteiten en planologische voordelen zodat boeren óf hun bedrijf maatschappelijk verantwoord kunnen continueren óf financieel verantwoord kunnen afbouwen.

Lees meer: Opinie Martijn Kap: Megastallen in Brabant

Inbreng PVV bij kaderbrief

Voorzitter,

Heldere taal, keuzes maken, vernieuwing, visie, financiële onderbouwing, daadkracht, transparantie. De PVV ziet dit alles niet terug in de voorliggende kaderbrief!

In de Nederlandse politiek heeft men vaak de neiging zich vaag of wollig uit te drukken. Dat dient dan om ware bedoelingen te verbergen of kritische vragen te omzeilen.

Welnu, voorzitter, deze kaderbrief staat werkelijk bol van ambtelijke vage en wollige taal.

Wat denkt u van: "Elke fase van de beleidscyclus vraagt dus om een eigen aanpak en uitwerking, alsmede om een eigen inbreng van uw Staten, gekoppeld aan nader te bepalen momenten van besluitvorming."

Ofwel: we weten nog niet wát, wannéér en hóe we het gaan doen!

Deze voorjaarsnota geeft dus geen duidelijkheid aan de Brabantse burger.

Lees meer: Inbreng PVV bij kaderbrief

Statenvragen herbenoeming POC-voorzitter

Geacht college,

Afgelopen vrijdag 26 augustus werd op het allerlaatste moment aan de fractievoorzitters kenbaar gemaakt dat op maandag 29 augustus in een extra vergadering van het presidium advies moest worden uitgebracht inzake de herbenoeming van de voorzitter van de Provinciale Omgevingscommissie (POC) voor een periode van drie jaar. Door deze absurd korte termijn was het nauwelijks mogelijk om dit te overleggen in fractieverband of nadere informatie in te winnen om tot een afgewogen oordeel te komen. Het memo over deze herbenoeming bevatte bovendien slechts zeer summiere informatie.

Lees meer: Statenvragen herbenoeming POC-voorzitter

 02092011665

Geacht college,

In het persbericht van activiteiten in en om het Provinciehuis van 30 augustus j.l. lazen wij de volgende aankondiging:

02-09-2011 13.30 Provinciehuis Gedeputeerde Bert Pauli opent de bijeenkomst 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije in het Provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

Deze aankondiging roept bij ons de volgende vragen op:

Lees meer: Statenvragen bijeenkomst 400 jaar betrekkingen Nederland-Turkije in Provinciehuis

Statenvragen spoedaanpak bereikbaarheid

Geacht college,

Volgens de jaarrekening 2010 van de provincie Noord-Brabant (pagina 331) staat er een post van € 21.831.581 in deposito geparkeerd sinds 2008(!) voor de spoedaanpak van de bereikbaarheid van de 5 grote steden en Oosterhout in Noord Brabant, de "Quick Wins Regionaal Fonds Brabantstad". De PVV heeft de volgende vragen hierover:

Lees meer: Statenvragen spoedaanpak bereikbaarheid

Statenvragen subsidie Nexus

's-Hertogenbosch, 5 augustus 2011

 

Geacht college,

Afgelopen week verscheen de festivalkrant van het aanstaande Lowlands-festival1) in Biddinghuizen. Het voorwoord van de festivalkrant bevat enkele verwerpelijke passages over de regering, de PVV-kiezers en Geert Wilders. De festivalkrant bevat ook de Lowlands-programmering, en daaruit blijkt dat een van de sprekers van de zogenaamde Lowlands-University dhr. Rob Riemen is van het Instituut Nexus. Dhr. Riemen heeft inmiddels een behoorlijk eenzijdig CV opgebouwd als het gaat om anti-PVV en anti-Wilders lezingen, interviews, boeken en opiniestukken, zoals blijkt uit zowel zijn persoonlijke website 2) als die van het Nexus instituut 3).

Lees meer: Statenvragen subsidie Nexus

's-Hertogenbosch, 30 juni 2011

Geacht College,

De PVV is een groot voorstander van maatregelen die de economie stimuleren. Daar mag de provincie haar medewerking aan verlenen, daar mag ze zelfs een actieve bijdrage aan leveren.

Maar: er zijn grenzen, en met dure lobby-feestjes met onnodig veel gasten die ook nog eens hun gezin mogen meebrengen gaat de provincie een behoorlijke stap te ver.

Derhalve stellen wij in dit vragenuur de volgende vragen aan het College van GS:

Lees meer: Vragen ex art. 3.1 RvO inzake lobby-evenement Efteling