In de door RTL Nieuws opgevraagde declaraties van het Brabantse provinciebestuur trof de PVV Noord-Brabant een factuur aan van de 'European Association of State Territorial Representatives' (AERTE/EASTR). De jaarlijkse contributie voor deze organisatie bedraagt maar liefst 4500 euro. Desondanks is de provincie Noord-Brabant in 2011 niet op de conferenties van deze organisatie aanwezig geweest, zo blijkt uit de deelnemerslijsten. Reden voor de PVV Noord-Brabant om kritische vragen te stellen over nut en noodzaak van een dergelijke dure contributie.

Daar komt nog bij dat de PVV zeer kritisch staat ten opzichte van de activiteiten van deze organisatie. Zo organiseerden zij een 'Euro-Mediterranean Observatory' – afgelopen jaar in Marokko – om de Arabische landen bij het Europese beleid te betrekken. Dit lijkt aan te sluiten bij het Euro-Mediterranean Partnership volgens de Barcelona Declaration van 1995. Dit beleid – wat door de van oorsprong Egyptische schrijfster Bat Ye'or uitgebreid is beschreven in het boek 'Eurabia, the Euro-Arab Axis' – bevat onder andere afspraken tussen de EU en de Arabische landen over migratie en ontwikkelingshulp en kenmerkt zich door het bejubelen van de islamitische ideologie en het buitensluiten van Israël. Daarmee is de Euromed-agenda een van de meest destructieve vormen van het Europees beleid, waar zeker een provinciale overheid zich verre van zou moeten houden.

De PVV Noord-Brabant ziet nut en noodzaak van deelname aan deze Europese organisatie niet in en wil daarom dat de provincie de contributie beëindigt. Los hiervan kondigt de PVV Noord-Brabant aan nog Statenvragen te gaan stellen over declaraties in het algemeen.

Onderstaand de Statenvragen:

Read More

Rondvraag commissie ROW 16 december 2011

N.a.v.  bijgaande uitspraak van de Rechtbank  zou ik graag de volgende vragen willen stellen:

1. In welke gevallen is de gemeente Reusel-de Mierden genoodzaakt om bij een eventuele voortzetting van de procedure een nieuwe verklaring van geen bezwaar bij GS aan te vragen?
2. In hoeverre zijn bij het eventueel verlenen van een dergelijke verklaring voor dit project de nieuwe provinciale uitgangspunten van toepassing om windenergie slechts te concentreren in het open zeekleigebied van West-Brabant, en dus niet in de Kempen?
3. Deelt u onze opvatting dat een eventuele verklaring van geen bezwaar, gelet op het onder vraag 2 genoemde beleid uit de Structuurvisie en de aanwezige nadelen in dit gebied ten aanzien van windenergie (zoals landschapsvervuiling, overlast voor omwonenden, dieronvriendelijkheid, milieubelasting door zeldzame aarden voor de generatoren en de door het CBS becijferde onrendabelheid van windenergie), niet meer verleend zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

 Beantwoording van de Gedeputeerde

Geacht college,

Met enige verbazing vernam de PVV fractie afgelopen maandag 23 januari het bericht via de Twitter account van SP-Statenlid Slegers dat SP-Gedeputeerde Johan van den Hout vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) is benoemd tot lid van het Congres bij van de Raad van Europa. Op het moment van het verschijnen van dit twitterbericht, om 16:18 uur, was slechts een enkel voor abonnees van Nieuwsbank toegankelijk persbericht beschikbaar. Op de Provinciale website bleek nog niets te zijn gepubliceerd, een bericht van de Provincie verscheen pas om 16:45 uur.

Aangezien de benoeming vanuit het IPO plaatsvindt, vragen wij ons af of de vertegenwoordigers bij het IPO vanuit Provinciale Staten tijdig over deze benoeming zijn geïnformeerd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

Read More