Geacht College,

De PVV heeft de volgende vragen voor het college:

1. Het IPO jaarcongres wordt najaar 2018 in Brussel georganiseerd. Het thema luidt 'Europa van de regio's: kies uw toekomst'.[1]
Volgens de begeleidende tekst gaat het congres "over de thema’s waar we, als provincies, inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt."

Lees meer: Statenvragen inzake IPO-congres in Brussel: "de toekomst van en de zeggenschap over Brabant...

Voorzitter, de concept begroting 2019 van havenschap Moerdijk ligt voor, en op grond van de wet Gemeenschappelijke Regelingen hebben Provinciale Staten de mogelijkheid om een zienswijze daarop in te dienen.

GS stelt aan PS voor om geen zienswijze in te dienen. De PVV heeft echter een aantal vragen aan het college. Op grond van de beantwoording zal helder worden of dat leidt tot een amendering van het voorliggend voorstel.

Lees meer: Spreektekst Zienswijze concept begroting 2019 havenschap Moerdijk

Geacht college,

Tijdens de Statenvergadering van 1 juni jl. verliet de gehele fractie van de PVV Noord-Brabant de Statenzaal omdat gedeputeerde Johan van den Hout weigerde om de inhoudelijke vragen van de PVV te beantwoorden. Het is niet voor het eerst dat deze Brabantse bestuurder discutabel acteert. Gedeputeerde Johan van den Hout hield vorig jaar een cruciaal stikstofrapport voor Provinciale Staten achter.[1] 
Uit de gastopinie[2] in het Brabants Dagblad, geschreven door Henny Verhoeven, blijkt dat dit college niet alleen de PVV fractie negeert, maar ook weigert naar de Brabantse burger te luisteren.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen PVV 'Monddood maken van en niet luisteren naar Brabantse burgers'

De voltallige PVV-fractie heeft vrijdag de vergadering van Provinciale Staten verlaten, nadat gedeputeerde Van den Hout voor de zoveelste keer weigerde vragen van de volksvertegenwoordiging te beantwoorden. 

Vergaderd werd over de begrotingen van de Brabantse omgevingsdiensten. Provinciale Staten zijn in de gelegenheid om een zienswijze daarop te formuleren. Vragen van PVV fractievoorzitter Alexander van Hattem werden door gedeputeerde Van den Hout bewust niet beantwoord. Ook nadat de gedeputeerde nadrukkelijk gevraagd werd deze in het kader van het kunnen uitoefenen van de volksvertegenwoordigende rol te beantwoorden, weigerde de gedeputeerde halsstarrig.

De PVV fractie heeft daarop besloten de vergadering te verlaten. "Vragen over de beleidskoers van de diensten, vragen over beleid dat feitelijk niet in het takenpakket van de omgevingsdiensten behoort, vragen over personele groei, het zijn bij een begroting legitieme en logische vragen", aldus Van Hattem. "De beantwoording van GS had voor Provinciale Staten bovendien aanleiding kunnen zijn om in de tweede termijn de zienswijze te amenderen. Met de weigering van de beantwoording laat deze gedeputeerde voor de zoveelste keer zien dat hij met volksvertegenwoordigers niets heeft". Voor de PVV-fractie was verdere deelname aan de vergadering daarom niet meer opportuun.

Geacht college,

PVV Noord-Brabant heeft vanaf de start van de stalderingsregeling gewaarschuwd dat kleine gezins- en familiebedrijven onredelijk hard getroffen zouden worden. De uitspraak van de rechter bevestigt nu het gelijk van de PVV en steekt een fikse stok in de wielen van de provincie. De staldering mag niet onverkort opgelegd worden, omdat vooral kleine veehouderijen onevenredig hard getroffen worden.
In tegenstelling tot de opvatting van GS is er volgens zowel de PVV als de rechtbank geen sprake van een ondersteunend maatregelenpakket om dit te voorkomen. Omdat het algemeen toepassen van de stalderingseis in strijd is met de zorgvuldigheid, evenredigheid en rechtszekerheid, roept de PVV op om direct te stoppen met staldering.
Daarom de volgende vragen:

Lees meer: PVV Brabant: Per direct stoppen met 'stalderen'!

Vz, de PVV vindt een -tussen aanhalingstekens- snel proces bij het aanleggen van wegen heel belangrijk, maar ook een goede, pro-actieve voorlichting via bijvoorbeeld bewonersbrieven naar omwonenden toe, met daarin het tijdpad en het hoe en waar indienen van zienswijzen en bezwaren, is van groot belang, zodat niet alleen bezoekers van informatieavonden met weinig faalangst van zich kunnen laten horen.

Lees meer: Spreektekst Provinciaal inpassingsplan N279 Veghel - Asten

Geacht college,

Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, kraakt harde noten over de teloorgang van de kwaliteit van het Nederlandse landschap door de energietransitie, die door overheden in hoog tempo doorgevoerd wordt.[1] De Rijksadviseur waarschuwt specifiek voor de ruimtelijke gevolgen van windturbines op land en zonneakkers op agrarische gronden.

Daarom de volgende Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen Rijksadviseur benoemt landschapsvervuiling door windturbines en zonnepanelen

Spreektekst Statenvoorstel Digitalisering

Voorzitter, samengevat worden de Staten gevraagd om op 5 punten akkoord te geven:
1. Beëindiging van het Breedbandfonds Brabant
2. Statenvoorstel Digitalisering (met bijlagen) vast te stellen
3. Resterende € 45,1 mln van het Breedbandfonds over te hevelen naar Investeringsagenda Digitalisering
4. € 4 mln beschikbaar te stellen als ontwikkelkrediet
5. € 2,55 mln beschikbaar te stellen uit de algemene middelen voor ´fit for future´

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel Digitalisering

Statenvragen inzake wegjagen boeren

Geacht college,

Door de doorgeslagen milieuregelgeving en het stalderingsloket worden Brabantse boeren weggejaagd door dit college. De rechter heeft dit college ook al een tik op zijn vingers gegeven[1], vanwege het wanbeleid richting kleine familie- en gezinsbedrijven. De PVV had gehoopt dat dit college zou stoppen stalderen en ten halve zou keren, maar helaas gaat dit college toch door met het pesten van kleine boertjes.
De PVV-fractie is bevreesd dat door het wanbeleid van de provincie de kleine familie- en gezinsbedrijven uit Brabant zullen verdwijnen, omdat alleen grootschalige bedrijven met een minimum aan dierenwelzijn economisch rendabel zullen zijn. Onze kleine, Brabantse boerenfamilie- en gezinsbedrijven hebben echter wereldwijde naam en faam. Dat moeten we zo houden.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen inzake wegjagen boeren

Statenvragen over Havenschap Moerdijk

Geacht College,

Op 14 april ontvingen Provinciale Staten een brief van Havenschap Moerdijk die op de lijst ingekomen stukken 5 april 2018 tot en met 18 april 2018 is opgenomen onder nummer 010.L10 als "Ter beoordeling aan Provinciale Staten van Havenschap Moerdijk voorlopige Jaarrekening 2017 en concept Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk met mogelijkheid tot indienen van zienswijze voor 21 juni 2018"

In de PS vergadering van 15 juni heeft de PVV een aantal vragen gesteld over statenvoorstel 34/18 Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Havenschap Moerdijk, waarop geen antwoord is ontvangen van GS.

De fractie van de PVV Noord-Brabant heeft de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen over Havenschap Moerdijk

Geacht college,

De fractie van de PVV is ervan geschrokken dat de provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas tachtig hectare bos in natuurgebied Leegveld in Deurne willen laten kappen. Volgens lokale actiegroepen gebeurt dit vanwege krankzinnige Europese regelgeving.[1]

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Vanwege Europese regelgeving tachtig hectare bos in Deurne gekapt

Statenvragen PVV inzake APK voor stallen

Geacht college,

Op dit moment dreigt er een ramp voor de melkveehouders. Door het fosfaatplan in de melkveehouderij gaan er eind 2018 achthonderd gezinsbedrijven failliet, juist de gezinnen die geïnvesteerd hebben in moderne en diervriendelijke stallen. De PVV vindt dat dit college zijn prioriteiten qua lobbyen in Den Haag moet richten op de knelgevallen in de melkveehouderij en niet op nog meer doorgeslagen regelgeving, zoals een jaarlijkse APK op stallen.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen PVV inzake APK voor stallen

Geacht college,

De fractie van de PVV Noord-Brabant is verheugd dat de Commissaris van de Koning Wim van de Donk het PVV-standpunt deelt over de aanpak van criminaliteit in het buitengebied. Volgens de PVV en de CdK moeten we veel meer doen en slimmer te werk gaan om ervoor te zorgen dat criminelen niet de baas worden in het Brabantse buitengebied.
De PVV wil dat de provincie de regierol gaat oppakken en denkt bijvoorbeeld aan de inzet van zelfstandige, vliegende drones die zijn uitgerust met slimme software en die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om te voorspellen of iemand een criminele handeling gaat verrichten, zoals het dumpen van drugs.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Als wij niet ingrijpen en aanpakken worden criminelen straks de baas

Statenvragen Verliesgevende JADS

Met verbazing heeft de PVV het nieuws vernomen dat de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in 2016 meer dan een miljoen euro meer verlies heeft gedraaid dan was verwacht. Verbazing, want in de Perspectiefnota 2018 wordt slechts gesproken over ´intensivering van de samenwerking´ en in de Jaarrekening 2017 (welke 18 mei wordt behandeld in de Provinciale Staten) wordt met geen woord gerept over het grotere tekort. Wie gaat de verliezen oppakken als de boel helemaal mislukt? De provincie en gemeente Den Bosch hebben zich garant gesteld voor de verliezen en dit alles is reden voor de PVV Brabant om Statenvragen te stellen.

Lees meer: Statenvragen Verliesgevende JADS

Spreektekst Jaarstukken 2017

Voorzitter, een deel van de PVV-spreektekst over de jaarrekening van 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010, jawel voorzitter, alle jaren sinds de PVV in de staten vertegenwoordigd is, zou nog even actueel en relevant zijn in een spreektekst over de jaarrekening 2017, waar het vandaag over gaat.

Lees meer: Spreektekst Jaarstukken 2017

Geacht college,

Gisteren is er in Rotterdam weer een boswachter mishandeld, hij liep daarbij een gebroken neus op.[1] Wederom een ernstig incident van agressie en geweld richting boswachters in korte tijd, nadat in april in Oost-Brabant twee recreanten in overtreding agressief werden tegen een boswachter en hem een gebroken enkel bezorgden.[2] De PVV wenst dergelijke mishandelingen in Brabant verder te voorkomen en wil dat boswachters uitgerust worden met verdedigingswapens.

Daarom de volgende vragen:

Lees meer: PVV Brabant: vergroot veiligheid boswachters!