Spreektekst Wensen en bedenkingen lening Pukkemuk

Voorzitter, de PVV vindt dat de provincie niet voor bankier moet spelen dat vinden we ook in het geval van Pukkemuk, een prachtig bedrijf dat wij ondanks ons standpunt een warm hart toedragen.

Onze mening neemt niet weg dat wij het nog méér van belang vinden dat de provincie ondernemers gelijk behandelt. Daar is hier geen sprake van.

Het extern bureau Zanders, vaste treasury-adviseur van de Provincie, waardeert het faillissementrisico voor Pukkemuk met een B1, oftewel een kans van 2,75% op faillissement. Ambtelijk wordt vervolgens achter de schermen die B1 aangepast naar een B3, zodat het faillisementsrisico plotseling zogenaamd meer dan 11% is. Met als gevolg dat Pukkemuk een belachelijk hoge rente moet gaan betalen.

Lees meer: Spreektekst Wensen en bedenkingen lening Pukkemuk

Spreektekst slotnota 2022

Voorzitter de slotnota betreft de laatste begrotingswijziging van 2022 en een flink aantal wijzigingen voor de jaren daarna.

Beleidswijzigingen met financiële consequenties worden de laatste paar jaar afgedaan in statenmededelinkjes, waardoor PS onvoldoende in stelling komen. De financiële autorisatie door PS wordt daarbij pas naderhand ergens in een begrotingswijziging geregeld, op één hoop met talloze andere financiële wijzigingen, en evident als mosterd na de maaltijd.

Lees meer: Spreektekst slotnota 2022

Spreektekst bij debat over nieuwe deadline voor emissievrije stallen december 2022

Voorzitter hier staan we weer.

In 2017 zei de PVV al dat deze zogenaamde transitie veehouderij onhaalbaar was.

Toen zei ik het volgende: “De boeren gaan de komende jaren door de aankomende stikstof maatregelen een bak extra regelgeving vanuit de EU en Den Haag over zich heen gestort krijgen.

En waarom wil deze provincie ook hieraan meedoen? Waarom wilt u de Brabantse kleine gezins- en familiebedrijven opzadelen met nog meer doorgeslagen milieuregelgeving?

Lees meer: Spreektekst bij debat over nieuwe deadline voor emissievrije stallen december 2022

Statenvragen Giftige dioxines in “wildernisvlees”

Geacht college,

Op de website van het BD[1] valt te lezen dat in ruim tweederde van de ‘wilde grazers’ in uiterwaarden van de grote rivieren te veel giftige dioxines zitten. De NVWA heeft hier onderzoek naar gedaan en concludeert dat de verkoop van wildvlees voor menselijke consumptie aan strengere regels moet gaan voldoen, waar het ook verder op zal gaan controleren.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Giftige dioxines in “wildernisvlees”

PVV Noord-Brabant: CDA laat Brabantse PAS-melders keihard vallen

Vrijdag 11 november jl. hFhXssp1WQAIUkVk.jpgebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant de Begroting voor het komende jaar behandeld. Er is hierbij ook gestemd over een hele lijst aan moties die zijn ingediend, waaronder een motie van de PVV die het provinciebestuur opdraagt om niet te gaan handhaven op PAS-meldingen.

Mobilisation for the Environment (MOB) en vereniging Leefmilieu hebben in Brabant al handhavingsverzoeken ingediend betreffende PAS-melders.De provincie Overijssel is al gestart met handhaving en dit leverde schrijnende situaties op met dwangsommen die per bedrijf oplopen tot boven de 100.000 euro per kwartaal.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: CDA laat Brabantse PAS-melders keihard vallen

Spreektekst Begroting 2023

Voorzitter, Onze Brabantse burgers worden keihard geraakt door gigantische prijsstijgingen van energie, voedsel en brandstof: velen komen letterlijk in de kou te zitten, ten koste van hun gezondheid, hun welzijn en hun welvaart.

Dit college benoemt deze zorgen weliswaar in de begroting, maar gaat vervolgens onverstoorbaar verder met dezelfde vaste riedel aan beleidspropaganda, waarmee deze crises juist verergerd worden in plaats van verminderd. Boeren, belastingbetalende burgers, automobilisten, kortom onze Brabanders en hun leefomgeving zijn de klos van dit door VVD en CDA uitgedragen groenlinkse D66-wanbeleid.

Lees meer: Spreektekst Begroting 2023

Spreektekst Statenvoorstel Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf

Vz, De opmerking die ik onlangs maakte bij de ambtelijke presentatie over dit meerjarenperspectief zou ik graag nog eens willen herhalen: het projectboek, een boekwerk van ruim 100 pagina’s met projecten maakt veel informatie over de stand van zaken niet direct goed inzichtelijk. Om een beeld daarvan te krijgen moet je eigenlijk per project alles bekijken en dan is de toegevoegde informatie soms nog tamelijk summier.

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf

Spreektekst Statenvoorstel 62/22 Vaststellen Beleidskader Milieu 2030

De PVV is voor een schoon milieu.
De PVV is voor het handhaven van de wettelijke bepalingen.
Wij waarderen het zelfs dat de provincie zich wil inspannen om op bepaalde onderdelen verder te gaan dan de wettelijke bepalingen. MAAR dan moet het wel puur bij inspannen blijven, de PVV is tegen elke vorm van sancties of andere dwangmaatregelen om bovenwettelijke eisen af te dwingen.

De PVV vindt dat maatregelen omtrent milieu landelijk gemaakt moeten worden om verschillen tussen provincies te voorkomen.
Het kan niet zo zijn dat stoffen in Brabant wel als schadelijk worden gezien en daarom verboden worden maar dat ze in een andere provincies weer wel zijn toegestaan.

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel 62/22 Vaststellen Beleidskader Milieu 2030

PVV Noord-Brabant: Onhaalbare Brabantse stikstofregels in de prullenbak

Komende vrijdag wordt in de Provinciale Staten van Noord-Brabant de Begroting voor 2023 besproken.

De PVV Noord-Brabant maakt van deze gelegenheid gebruik om nogmaals te proberen om de hele versnelling van de transitie veehouderij terug te draaien en de deadline voor nieuwe stallen weer op 2028 te plaatsen, zoals ook eerder met de veehouderijsector klip en klaar is afgesproken. "We zien op dit moment dat innovatieve stalsystemen, die het Brabantse college op onze boeren forceert in het kader van stikstofreductie, door rechters worden afgeschoten, maar tegelijkertijd komt de volstrekt onhaalbare Brabantse deadline van 2024 steeds dichterbij", aldus woordvoerder Landbouw Maikel Boon.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Onhaalbare Brabantse stikstofregels in de prullenbak

Statenvragen provinciaal asielbeleid

Onlangs heeft de CdK brieven[1] verstuurd aan de Brabantse gemeenten met betrekking tot de verhoogde opgave ter realisatie van langdurige opvang asielzoekers. Deze brieven heeft de CdK verstuurd vanuit haar rol als rijksorgaan, maar uit de verstuurde documenten blijkt, gezien de vormgeving, ook betrokkenheid van de provincie.[2]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen provinciaal asielbeleid

Statenvragen Gratis reispas voor statushouders in de Langstraat

Geacht college,

In de huidige tijd van gierende inflatie waarbij Brabanders nauwelijks hun eten, energie en vervoer kunnen betalen en ook geen passende woonruimte kunnen vinden, komt dit krantenartikel[1] rauw binnen. Naast dat huizen voor Brabanders naar statushouders (dus niet-Nederlanders) gaan, de inrichting van dat huis wordt bekostigd door de belastingbetaler, krijgen migranten nu ook gratis vervoer.

De PVV Noord-Brabant heeft daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Gratis reispas voor statushouders in de Langstraat

Spreektekst Bestuursrapportage II-2022

Voorzitter, de Burap is een van de onderdelen van de Planning & controlcyclus. Het is een integraal document waar PS de ruimte hebben om beleid bij te sturen. En dat het beleid in Brabant drastisch moet worden bijgesteld, dat is glashelder.

Voorzitter, terwijl GS trots koketteert met het volgens planning lopen van meer dan driekwart van de doelen, bezwijkt Nederland en dus ook Brabant onder een verstikkende druk van gecreëerde crisissen.

Lees meer: Spreektekst Bestuursrapportage II-2022

Spreektekst Beleidskader Natuur 2023-2030

“De provincie neemt maatregelen om de soortenrijkdom te behouden en het natuurbeheer te stimuleren. We richten ons niet alleen op de Brabantse natuurgebieden, maar we zetten in op een natuur inclusieve samenleving. Dat wil zeggen dat we in alle delen van Brabant schade aan natuur voorkomen en de mogelijkheden van natuur benutten. Daarmee zorgen we ervoor dat onze kinderen niet de rekening gepresenteerd krijgen van het verlies van natuur.”

Dat klinkt op zichzelf nobel en ook de PVV wil graag onze natuur behouden. Maar wat zien we in de praktijk. Dat er vorig jaar 250.000 migranten naar Nederland emigreerde. Dat zijn meer mensen dan Eindhoven aan inwoners heeft.

Lees meer: Spreektekst Beleidskader Natuur 2023-2030

Statenvragen PAS-melders niet laten vallen

Geacht college,

Op de website melkvee.nl stelt oud-hoogleraar agrarisch recht Willem Bruil dat het legaliseren van alle PAS-melders er niet meer in zit.[1] Verder stelt hij dat provincies bij het gros van de PAS-melders zullen gaan eisen dat stallen worden afgebroken of dat er minder dieren gehouden gaan worden.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen PAS-melders niet laten vallen

Programmeringsbijeenkomst Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed

Voorzitter, los van de vele mooie zaken die we in en met deze provincie op cultureel vlak mogen ervaren, zoals de amateurkunst en immaterieel erfgoed, toch wat kritische noten vooruitkijkend op het beleidskader.

De geldbuidel wordt door GS getrokken voor bibliotheekondersteuning: wat wordt eigenlijk concreet gedaan in het kader van ‘bibliotheekinnovatie’? En wat zijn die ‘inhoudelijke thema’s’ op het gebied van bibliotheekondersteuning, waaronder ‘verbinding met onderwijs’?

Betekent dat bijvoorbeeld boeken over Zwarte Piet verwijderen uit de bieb en vervangen door kinderboekjes waarin vrouwenonderdrukkende islamitische hijabs gepromoot worden, zoals het islampropagandaboek ‘Het Mooiste Blauw’ van beroepsmoslima Ibtihaj Muhammad waar de West-Brabantse Bibliotheek in Halsteren kinderzieltjes mee vergiftigt? Is dat de bedoeling van ‘bibliotheekinnovatie’?

Lees meer: Programmeringsbijeenkomst Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed

Programmeringsbijeenkomst Voortgang begrotingsprogramma Wonen en Ruimte

Voorzitter, gaat het college slaafs de Ruimtelijke Ordeningsbrief van het Rijk volgen in plaats van de eigen Brabantse agenda? Daarop zeggen we als PVV duidelijk: buig niet voor het dwangbeleid van Hugo de Jonge ten aanzien van de huisvesting van de asielinvasie, de windparken en het afpakken van grond van onze boeren!

Wat de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof betreft: waarom is hiervoor geen apart thema landbouw en is dit en passant bij het thema Ruimte weggestopt? Hoe dan ook: stop met het opleggen van extra maatregelen aan onze boeren en andere ondernemers. Stikstofbeleid is sowieso totale onzin, maar nog grotere onzin is om “onverminderd verder te gaan” met de uitvoering van de BOS. Het ‘inspelen op landelijke ontwikkelingen’ zou dan ook het loslaten van de eigen strengere Brabantse normen en deadlines moeten zijn: stop dus ook het “naar voren halen in de tijd.”

Lees meer: Programmeringsbijeenkomst Voortgang begrotingsprogramma Wonen en Ruimte

Statenvragen Sloop Spookslot

Geacht college,

De Efteling is voornemens het Spookslot te slopen. De sloop staat gepland vanaf 5 september, morgen dus . Van de Werkgroep Nostalgische Efteling ontvingen de leden van Provinciale Staten een urgente e-mail (bijlage 1), waarin zij Provinciale Staten attenderen op het feit dat er vleermuizen gesignaleerd zijn bij het Spookslot.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende Statenvragen:

Lees meer: Statenvragen Sloop Spookslot

Statenvragen Boeren zitten klem tussen regels

Geacht college,

Op de site van Omroep Brabant is het schrijnende verhaal van boer Leo opgetekend.[1] Boer Leo zit naar eigen zeggen klem tussen de provinciale en landelijke regelgeving omtrent stikstof. Om aan de aangescherpte eisen voor stikstofemissie van de provincie te voldoen moet Leo vóór 2024 een ruime ton investeren in een emissie-arme vloer, terwijl de landelijke regelgeving er wellicht voor gaat zorgen dat zijn bedrijf, dat nabij een Natura2000-gebied staat, vóór 2030 zal moeten verdwijnen.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Boeren zitten klem tussen regels

Spreektekst Statenvoorstel 48/22 Kadernota 2022-2023 en Ontwerpbegroting 2022-2023 van Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies

Voorzitter,

Als PVV-fractie zijn we erg voor het behoud van ons erfgoed en vinden we onze Waterlinies ook prachtig.

Dit Gemeenschappelijk Orgaan investeert echter niet in het behoud van de Waterlinies, maar vooral in personeelskosten voor projectmanagers en communicatie, websites, promotiemateriaal en marketing, vooral om de status als Unesco Werelderfgoed uit te dragen.

Lees meer: Spreektekst Statenvoorstel 48/22 Kadernota 2022-2023 en Ontwerpbegroting 2022-2023 van...