PERSBERICHT: PVV Noord-Brabant dient Motie Tegen Ondermijning door Extinction Rebellion

Aanstaande vrijdag zal PVV Noord-Brabant de motie "Tegen Ondermijning door Extinction Rebellion" indienen tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De motie roept op tot een grondig onderzoek naar de overeenstemming tussen het aansluiten bij of steunen van Extinction Rebellion door provinciale ambtenaren en de gedragscode van de provincie, om vast te stellen of dit in strijd is met de integriteitsnormen. Deze stap is met name relevant gezien de recente oproepen van Extinction Rebellion aan ambtenaren om zich bij hun beweging aan te sluiten[1].

Lees meer: PERSBERICHT: PVV Noord-Brabant dient Motie Tegen Ondermijning door Extinction Rebellion

Statenvragen vangrails langs N65

Geacht college,

De N65 bij Tilburg/Berkel-Enschot heeft de afgelopen tijd helaas weer slachtoffers gemaakt. Twee automobilisten verloren hun leven nadat ze na een ongeluk tegen een boom zijn beland.[1][2] De N65 kent hier een laanstructuur en de bomen staan vlak langs de weg. Maar helaas is er op dit traject geen vangrail, terwijl juist een vangrail wellicht dit leed had kunnen voorkomen.

De PVV Noord-Brabant heeft daarom de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen vangrails langs N65

Statenvragen Lichthinder door Ledschermen langs A59 bij Geffen

Geacht college,

Afgelopen mei viel op de website van het BD te lezen dat het college in Oss van plan was om medewerking te verlenen aan het realiseren van twee gigantische ledschermen op 40 meter hoogte langs de A59 bij Oss, dit tegen het advies van de eigen ambtenaren in.[1] Inmiddels is het duidelijk dat de gemeente op 22 juni de Omgevingsvergunning heeft verleend voor de plaatsing van de 40 meter hoge ledschermen.[2]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Lichthinder door Ledschermen langs A59 bij Geffen

Statenvragen Ondersteuningsnetwerk

Geacht college,

Er bereiken onze fractie vanuit de veehouderijsector berichten dat het Ondersteuningsnetwerk van de provincie[1] ondernemers niet de ondersteuning kan bieden die zij zoeken bij het implementeren van innovatieve stalsystemen. De ondernemers lopen nog steeds vast in bureaucratie en vergunningstrajecten (van gemeenten[2]) en zijn van mening dat zij ze ondanks de hulp van het Ondersteuningsnetwerk toch niet vooruit kunnen.

Hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Ondersteuningsnetwerk

Statenvragen aanval wolf op Drentse herder

Geacht college,

Afgelopen weekend is voor het eerst sinds de terugkeer van de wolf in Nederland een persoon het slachtoffer geworden van een aanval.[1] Het betrof een schapenboer uit het Drentse Wapse, die zijn schapen probeerde te beschermen tegen een wolf die onder de wolfwerende afrastering door was gekomen. Nadat de wolf de herder had gebeten, is het dier op last van de burgemeester afgeschoten.

Hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen aanval wolf op Drentse herder

PVV Noord-Brabant: Provincie Noord-Brabant laat Maarheeze keihard vallen

Eerder deze week werd door de PVV Noord-Brabant aangekondigd dat er bij de vergadering van Provinciale Staten van vandaag een motie ingediend zou worden die het provinciebestuur opdraagt om te pleiten voor de sluiting van AZC Cranendonck. Dit mega-AZC zorgt voor een onophoudelijke stroom aan overlast in de gemeente, maar vooral in het nabijgelegen dorp Maarheeze. Men hoeft de krant maar open te slaan, of er zijn berichten te lezen over vernielingen, bedreigingen, diefstallen of over het station Maarheeze dat vanwege de overlast van asielzoekers volgens NS-personeel maar beter gesloten kan worden.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Provincie Noord-Brabant laat Maarheeze keihard vallen

Spreektekst Begrotingswijzigingen in het kader van de rijksbijdragen Klimaat en Energie

Voorzitter, geld verbranden is een sterk ontwikkelde competentie geworden bij dit college. Vier miljoen rijksbijdrage Klimaat en Energie, te besteden aan ambtenarencapaciteit voor nog meer klimaatkolder, wil het college gretig aan het organisatiekostenbudget toevoegen. De PVV pleit ervoor dit belastinggeld linea recta terug naar het Rijk te storten.

Lees meer: Spreektekst Begrotingswijzigingen in het kader van de rijksbijdragen Klimaat en Energie

PVV Noord-Brabant: Brandbrief verkeersnoodtoestand Brabant naar het Rijk

Kortgeleden werd Nederland opgeschrikt door een rigoureuze aankondiging van minister Harbers van infrastructuur waarin hij aangaf dat vele wegenprojecten in ons land gepauzeerd gaan worden. Ook essentiële wegenuitbreidingen in onze provincie behoren tot de projecten die vanwege stikstof, gebrek aan personeel en hoge materiaalkosten op de lange baan zijn geschoven. Op deze manier wordt vier miljard euro vrijgemaakt om in plaats van in extra asfalt in wegenonderhoud te steken.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Brandbrief verkeersnoodtoestand Brabant naar het Rijk

PVV Noord-Brabant: Provincie moet pleiten voor sluiting AZC Cranendonck

De overlast van asielzoekers van AZC Cranendonck in Maarheeze dreigt het kookpunt te bereiken. De bom dreigt te barsten, zo laten inwoners van het dorp aan Omroep Brabant weten en de spreekbuis van de ondernemers in het dorp spreekt van een "grimmige sfeer". Maarheeze heeft al jarenlang te zuchten onder aanhoudende overlast van asielzoekers, maar het aantal incidenten lijkt alleen maar toe te nemen. In één week tijd lieten de eigenaren van de plaatselijke Jumbo weten te stoppen met hun winkel vanwege de aanhoudende overlast van asielzoekers, werd aangekondigd dat naar aanleiding van oproepen van NS-personeel om vanwege agressieve asielzoekers station Maarheeze tijdelijk te sluiten er agenten mee zullen reizen in de trein en werd een asielzoeker aangehouden vanwege het aanrichten van vernielingen op de begraafplaats.

Lees meer: PVV Noord-Brabant: Provincie moet pleiten voor sluiting AZC Cranendonck

Spreektekst duidingsdebat na mislukken formatie

Vooropgesteld: in maart hebben Brabanders massaal een signaal afgegeven verandering te willen, een andere koers dan de afgelopen jaren. Er is dan ook een dure plicht om die verandering waar te maken en te kiezen voor een andere bestuurscultuur en ander beleid. Voor een Brabant waar de belangen van onze burgers en onze boeren voorop staan. En waar ook transparantie en open en eerlijk handelen belangrijke uitgangspunten zijn.

Lees meer: Spreektekst duidingsdebat na mislukken formatie

Spreektekst Begrotingen 2024 omgevingsdiensten

Voorzitter,

Zoals ik al bij de themadag zei is het is onzekerheid troef bij de drie Brabantse omgevingsdiensten. Dit komt o.a. door personeelskrapte, een hoog ziekteverzuim en financiële uitdagingen door o.a. de nieuwe CAO, gestegen energieprijzen en extra verlofdagen. En dan komt ook nog de nieuwe omgevingswet er aan. En die financiële onzekerheid geldt zeker voor de ODZOB. De financiële en organisatorische staat is daar zo ernstig dat de Eindhovense gemeenteraad onlangs nog heeft gedreigd om de bij de ODZOB belegde taken deels zelf te gaan uitvoeren.

Lees meer: Spreektekst Begrotingen 2024 omgevingsdiensten

Spreektekst Burap I 2023

Voorzitter, ik ben nog aan het bijkomen van mijn verbazing over de inbreng van PvdA. PvdA wil de lijst subsidieverstrekkingen niet meer vaststellen of zelfs helemaal niet meer zien. Eigenlijk stelt de PvdA dus dat ze nóg meer beleid en geld op afstand willen zetten en aan de controle van de volksvertegenwoordiging onttrekken.

Ik wil de collega's van de PvdA een suggestie meegeven t.a.v. hun signaal dat ze niet weten wat ze met de subsidielijst moeten. Statenleden kunnen in het kader van hun controlerende taak informatie of documenten opvragen, of kritische vragen stellen. Zomaar een suggestie voorzitter.

Lees meer: Spreektekst Burap I 2023

Spreektekst jaarrekening 2022

Voorzitter, de oplevering van het accountantsverslag 2022 was flink vertraagd, onder meer vanwege het dossier Lightyear. Maar eerst een andere bespiegeling.

De informatiehuishouding van de Provincie is niet op orde.

Denk daarbij aan informatievoorziening en archivering in brede zin: dossiers zijn niet compleet en informatie opleveren verloopt moeizaam. Voortgang op de implementatie van de Wet Open Overheid is ronduit minimalistisch te noemen, of er wordt zelfs helemaal niet aan voldaan, zoals het verplicht publiceren van alle verstrekte documenten bij een WOO-verzoek. Dat punt heb ik vorig jaar al aangehaald trouwens. Verder is het verwerkingsregister niet compleet en actueel, ondanks dat ik daar een half jaar geleden ook al naar gevraagd heb. Voorzitter we hebben het hier over basale wettelijke taken die gewoon op orde moeten zijn. Ik hoor graag waarom het college dit niet op orde heeft.

Lees meer: Spreektekst jaarrekening 2022

Statenvragen Tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens in Brabant

Geacht college,

Er is in Brabant een ernstig tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Dat blijkt uit een rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er zijn momenteel in Brabant 2289 parkeerplaatsen en dat is een tekort van 776 parkeerplaatsen. En de verwachting is dat dat tekort in 2040 bijna is verdubbeld. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, want vrachtwagenchauffeurs parkeren nu bijvoorbeeld hun vrachtwagens op de vluchtstrook wat tot levensgevaarlijke situaties leidt. Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakt zich zorgen, want de chauffeurs moeten zich houden aan de wettelijke rij- en rusttijden maar er zijn nu te weinig rustplaatsen om dit te kunnen faciliteren. Vrachtwagenchauffeurs klagen vooral over de A67 waar het volgens hun “één grote chaos is”.

Lees meer: Statenvragen Tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens in Brabant

Spreektekst Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening

Voorzitter, uit de beantwoording van technische vragen blijkt dat de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen van de inmiddels opgeheven Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij TOM in dit exploitatieplan ongewijzigd blijven. Ten opzichte van de TOM heeft onze PVV-fractie altijd een consistente lijn aangehouden, zowel inhoudelijk ten aanzien van het glastuinbouwbeleid als het financiële plaatje. Van gedwongen concentratie van glastuinbouw op een locatie als het AFC West-Brabant achten we onwenselijk, tuinbouwers moeten ook in hun eigen omgeving ruimte houden voor tuinbouwkassen.

Lees meer: Spreektekst Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening

Sprektekst kadernota en ontwerpbegroting Hollandse Waterlinies

Voorzitter,

Bij de jaarstukken van de GR ontbreekt de controleverklaring en deze blijkt desgevraagd nog niet beschikbaar te zijn. Hiervan kunnen we als PS dus geen kennis nemen, maar ook eventuele gevolgen voor de begroting niet op z’n merites beoordelen en betrekken in een zienswijze. Deelt de gedeputeerde onze mening dat hierdoor dit stuk vandaag eigenlijk niet behandeld kan worden? Wanneer kunnen we de controleverklaring verwachten en hoe kan PS dan eventueel nog in stelling komen?

Lees meer: Sprektekst kadernota en ontwerpbegroting Hollandse Waterlinies

Statenvragen Help boeren met hardheidsclausule vooruit

Geacht college,

Er bereiken onze fractie signalen dat Brabantse boeren die vanuit de provincie een hardheidsclausule op bepalingen uit de IOV hebben gekregen nog steeds vastlopen in hun bedrijfsvoering. Door de verkregen hardheidsclausule wordt bij deze boeren de verwachting gewekt dat zij met hun innovatieve stalsystemen aan de slag kunnen, maar in de praktijk blijken zij nog steeds tegen starre regelgeving aan te botsen.

Onze fractie heeft eerder technische vragen[1] gesteld om de situatie rondom de hardheidsclausule te verhelderen, maar het verhaal van de boeren noopt ons tot de volgende vervolgvragen:

Lees meer: Statenvragen Help boeren met hardheidsclausule vooruit

Statenvragen Aanpak onveilige N615

Geacht college,

In Laarbeek klinkt de roep om de N615 tussen Aarle-Rixtel en Gerwen aan te pakken in het kader van de verkeersveiligheid steeds luider.[1] Dit deel van de N615 wordt geteisterd door vele ernstige ongelukken en vooral het kruispunt bij de Deense Hoek in Lieshout is berucht. Nu liggen er plannen om dit deel veiliger te maken, o.a. door het aanleggen van een verkeersveilige rotonde waar de gemeente en de provincie ook geld voor hebben gereserveerd, maar stikstof gooit roet in het eten.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Aanpak onveilige N615

Statenvragen Winsten naar het buitenland en belastingontwijking XXL-distributiecentra

Geacht college,

Onderzoek van Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem heeft middels uitgebreide reportage[1][2] dubieuze verrijkingspraktijken en mogelijk grootschalige belastingontwijkingsconstructies aan het licht gebracht over de XXL-logistiek.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

Lees meer: Statenvragen Winsten naar het buitenland en belastingontwijking XXL-distributiecentra